Usmernenie k verejnému obstarávaniu k 26.6.2013

 

RO pre OP KaHR  týmto oznamuje, že na základe novely z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnej od 1. júla 2013, dôjde k niektorým podstatným zmenám týkajúcim sa zadávania zákaziek v rámci verejného obstarávania (ďalej len „VO“). 

 

Usmernenie k verejnému obstarávaniu 26.6.2013