Usmernenie č. 4 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo 26. mája 2011 Usmernenie č. 4 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP-1001. Usmernením bol predĺžený termín predkladania projektov zameraných na priemyselný výskum a  experimentálny vývoj do 16. septembra 2011.

Cieľom Usmernenia č. 4 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je

1) upraviť termín ukončenia výzvy;
2) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-13SP-1001 (ďalej len „výzva“);
3) upraviť postupy výkonu obchodnej verejnej súťaže a verejného obstarávania v nadväznosti na novelu zákona č. 25/2006 Z. z. – o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) upraviť príslušné ustanovenia v súvislosti s novelou zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 211/2000 Z. z. – o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na povinnosť povinných osôb zabezpečiť zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv

Podrobnejšie informácie k Usmerneniu č.4