Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-74

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 24.5.2022 Usmernenie č. 1 k výzve zameranej na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE.

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-74 je:

  1. zmena maximálnej výšky NFP,
  2. úprava osobitnej zmluvnej podmienky zakotvenej v Zmluve o poskytnutí NFP,
  3. úprava možností autorizácie predkladaného formuláru ŽoNFP,
  4. spresnenie a doplnenie formulácií dokumentácie výzvy.