Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-31SP-1101

UPOZORNENIE:

 

Odporúčame žiadateľom, aby sa pred podaním Žiadosti o poskytnutie NFP oboznámili so všetkými zverejnenými dokumentmi k výzve v ich aktuálne platnom znení (dňa 24. februára 2012 bolo vydané Usmernenie č. 1, dňa 4. apríla 2012 bolo vydané Usmernenie č. 2 k výzve, dňa 22. júna 2012 bolo vydané Usmernenie č. 3 k výzve). Zároveň odporúčame sledovať FAQ – Najčastejšie kladené otázky k výzve KaHR-31SP-1101, ktoré sú pravidelne aktualizované na internetovej stránke www.sacr.sk. Pri vypĺňaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej povinných príloh sa tak žiadateľ vyhne prípadným nedorozumeniam a chybám.

Povinné prílohy k Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, pri ktorých sa vyžaduje aby neboli staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia Žiadosti o NFP (nie ku dňu uzávierky výzvy), je potrebné predložiť v súlade s touto podmienkou. V prípade, že žiadateľ má žiadosť o NFP a jej povinné prílohy už pripravené, avšak uvažuje o podaní Žiadosti o NFP v neskoršom termíne (vzhľadom na posun dátumu uzávierky výzvy), je potrebné, aby si skontroloval dátum vystavenia dokumentov, aby nedošlo k vypršaniu ich platnosti.

Žiadatelia, ktorí už podali Žiadosť o NFP, budú hodnotení podľa tých pravidiel a podmienok výzvy, ktoré boli platné v čase podania ŽoNFP. Usmernenia vydané po predložení Žiadosti o NFP sa týchto žiadateľov netýkajú.

 

Aktualizácia 16.05.2012

1. Sú oprávnené aktivity reštaurátorské práce v prípade záchrany národnej kultúrnej pamiatky?

Podľa stanoviska Ministerstva financií SR k zatriedeniu reštaurátorských prác v rámci Ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie MF SR sú výdavky na reštaurátorské práce kapitálovými výdavkami spadajúcimi do skupiny výdavkov 717002 Rekonštrukcia a modernizácia, ak sú súčasťou širšej rekonštrukcie objektu národnej kultúrnej pamiatky, a teda v takomto prípade žiadateľ môže v ŽoNFP na uvedený výdavok žiadať príspevok v rámci výzvy KaHR-31SP-1101.

Ak sa však reštaurátorské práce realizovali na objekte národnej kultúrnej pamiatky, pričom tieto práce nie sú súčasťou rekonštrukčných prác budovy, potom v súlade s opatrením sa takéto výdavky triedia v bežných výdavkoch – v skupine výdavkov 635006 a výdavok nemôže byť v zmysle podmienok výzvy KaHR-31SP-1101 považovaný za oprávnený.

2. V rámci prípravy a kompletizácie príloh k výzve je potrebné predložiť spolu so ŽoNFP okrem účtovnej uzávierky za rok 2010 aj uzávierku za rok 2011. Žiadateľom bolo na daňový úrad oznámené podanie daňového priznania a kompletnej účtovnej závierky za rok 2011 do konca júna 2012. Ako má žiadateľ správne predložiť povinnú príloh č. 7 v uvedenom prípade? Ako má žiadateľ v takomto prípade vyplniť povinnú prílohu č. 6 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP?

Keďže z dôvodu posunov stanoveného dátumu uzávierky výzvy, ktorý má vplyv na okolnosti predkladania povinných príloh č. 6 a 7 (modelového vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP a účtovnej závierky za rok 2011) a nakoľko sa podklady k Výzve nevenujú špecifickej možnosti predkladania daňového priznania vrátane účtovnej závierky za rok 2011 žiadateľmi v neskoršom termíne ako 31. marca 2012, nižšie si dovoľujeme uviesť nasledovné vysvetlenie.

V prípade, že žiadateľ oznámil daňovému úradu plánované predloženie daňového priznania a účtovnej závierky v neskoršom termíne ako je dátum predloženia ŽoNFP (spĺňajúc všetky podmienky vyplývajúce z príslušného zákona na predĺženie termínu predloženia daňového priznania) a zároveň ku dňu predkladania ŽoNFP žiadateľ nepredložil daňové priznanie a účtovnú závierku za rok 2011, a teda nedisponuje daňovým úradom potvrdenou účtovnou závierkou za rok 2011, požadujeme:

– aby predložil kópiu zaslaného oznámenia spolu s doručenkou v rámci prílohy č. 7 (namiesto účtovnej závierky za rok 2011). Pokiaľ žiadateľ týmito dokladmi nedisponuje, vyžiada si od daňového úradu potvrdenie, že mu oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania bolo doručené. Účtovnú závierku za rok 2010 je žiadateľ povinný predložiť bez zmeny.
– aby modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP v prípade oprávneného neskoršieho termínu predloženia daňového priznania ako je dátum podania ŽoNFP žiadateľ predložil ako prílohu ŽoNFP s údajmi za rok 2010, s tým že vykonávateľ bude v priebehu schvaľovacieho procesu od žiadateľa dodatočne vyžadovať aktualizované predmetné prílohy (prílohu č. 6 a 7).

Aktualizácia 30.03.2012

1. V rámci povinnej prílohy č. 4 k Žiadosti o poskytnutie NFP – Podrobný rozpočet projektu, predkladá žiadateľ rozpočet v členení na najnižšiu položku výkazu výmer alebo v členení len podľa aktivít a skupín výdavkov?

Podrobný rozpočet projektu, povinnú prílohu č. 4, žiadateľ vypĺňa v súlade s výsledkami prieskumu trhu (najvýhodnejšou cenovou ponukou vybraného logického celku). V prípade oprávnených výdavkov uvádza do prílohy rozpočtu celkovú sumu za skupiny výdavkov v rámci jednotlivých aktivít. Žiadateľ teda pri tvorbe rozpočtu z oprávnených výdavkov neprenáša všetky položky rozpočtu (na úrovni výkazu výmer), ale len sumár za skupiny výdavkov v rámci jednotlivých aktivít. Pri prenose hodnôt z víťaznej ponuky do rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú až výsledné sumy za jednotlivé skupiny výdavkov v rámci aktivity projektu (zaokrúhľovanie na 0,01 EUR).

Pri zadávaní neoprávnených výdavkov do prílohy č. 4 – Podrobný rozpočet projektu, tieto prijímateľ zadáva špecificky v členení na jednotlivé položky s priradením príslušnej aktivity a skupiny výdavkov ku každej položke na ekvivalentnej úrovni podrobností výkazu výmer, s tým, že celú hodnotu položky uvedie do stĺpca neoprávnené výdavky. Ak neoprávnený výdavok nie je možné zaradiť do žiadnej kategórie rozpočtovej klasifikácie (skupiny výdavkov), ktorú ponúka tabuľka prílohy č. 4 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu, žiadateľ zvolí pre daný výdavok skupinu výdavkov „neoprávnené výdavky“.

Zároveň v rámci povinnej prílohy č. 3 – CD/DVD predkladá žiadateľ elektronickú verziu vyplneného Krycieho listu a podrobného rozpočtu víťaznej ponuky na úrovni podrobnosti výkazu výmer (príloha č. 2 ŽoNFP) na osobitnom hárku v rámci formulára „Krycí list prieskumu trhu“. V prípade, že rozpočet projektu je tvorený z viacerých víťazných ponúk, je potrebné uviesť podrobný rozpočet pre každú víťaznú ponuku na osobitný hárok (Víťazná ponuka A, B, atď.) v rámci elektronickej verzie formulára „Krycí list prieskumu trhu“.

2. V ktorej časti Žiadosti o poskytnutie NFP žiadateľ uvádza, ktoré položky rozpočtu považuje za neoprávnené a nežiada na ne nenávratný finančný príspevok?

Odpoveď zahrnutá v otázke vyššie.

3. Akým spôsobom má žiadateľ vyplniť tabuľku č. 4.3 v Opise projektu?

V tabuľke č. 4.3 žiadateľ opíše, zdôvodní a vyčísli vplyv/príspevok hlavných aktivít ŽoNFP definovaných v sekcii č. 11 formulára ŽoNFP (tiež uvedených v prílohe č. 4 ŽoNFP „Podrobný rozpočet projektu“) k napĺňaniu merateľných ukazovateľov výsledku ŽoNFP, ktoré žiadateľ zvolil v sekcii č. 12 a 15 formulára ŽoNFP.

Do stĺpca „Počet jednotiek“ sa uvádzajú plánované hodnoty príspevku danej aktivity k naplneniu merateľného ukazovateľa výsledku dosiahnuté od začiatku prác na projekte do ukončenia prác na projekte, čím preukazuje väzbu medzi hlavnou aktivitou (hlavnými aktivitami) projektu k dosahovaniu hodnôt výsledkových ukazovateľov. Nie každá aktivita musí prispievať k napĺňaniu merateľného ukazovateľa výsledku projektu, pričom však každý merateľný ukazovateľ výsledku uvedený v sekcii č. 12 a 15 ŽoNFP musí byť vyjadrený minimálne jednou hlavnou aktivitou projektu.

Pri deklarovaní príspevku hlavnej aktivity (hlavných aktivít) platí, že:

– viac hlavných aktivít môže prispievať k napĺňaniu toho istého výsledkového ukazovateľa;
– viacero hlavných aktivít môže prispievať k naplneniu viacerých, resp. všetkých výsledkových ukazovateľov;
– jedna hlavná aktivita môže prispievať k naplneniu viacerých výsledkovým ukazovateľov.

Žiadateľ môže v závislosti od charakteru projektu určiť rôzne kombinácie príspevkov všetkých hlavných aktivít k všetkým merateľným ukazovateľom. Na tieto účely môže žiadateľ rozdeliť plánovanú hodnotu konkrétneho merateľného ukazovateľa výsledku na čiastkové hodnoty, ktorými deklaruje mieru príspevku relevantnej hlavnej aktivity (hlavných aktivít) k napĺňaniu konkrétneho ukazovateľa výsledku (po častiach).

V prípade, že hodnota výsledkového ukazovateľa je naviazaná na realizáciu viacerých hlavných aktivít a nie je možné ju rozdeliť a tým priradiť každej z týchto hlavných aktivít, je možné hodnotu merateľného ukazovateľa výsledku priradiť relevantným aktivitám v jej celkovej plánovanej hodnote aj viackrát.

 

Aktualizácia 16.03.2012

Je súbežne s realizáciou oprávnených aktivít možné realizovať tiež neoprávnené aktivity z vlastných zdrojov (vytvorenie nových ubytovacích kapacít v rámci jednej budovy alebo oddeleného objektu), ak bude zo strany žiadateľa zabezpečená plná oddeliteľnosť neoprávnených výdavkov od oprávnených, t.j. rozpočet nebude obsahovať výdavky, ktoré by sa akýmkoľvek spôsobom súčasne týkali oprávnených aj neoprávnených aktivít?

Realizácia neoprávnených aktivít (vytvorenie nových ubytovacích kapacít v rámci zariadenia, ktoré nie je objektom kultúrneho a historického dedičstva) hradená v plnej miere z vlastných zdrojov žiadateľa je možná zároveň s realizáciou oprávnených aktivít oprávneného projektu v zmysle príslušnej príručky pre žiadateľa iba za podmienky, že výdavky vynaložené na oprávnenú časť sú jasne a plne oddeliteľné od neoprávnených výdavkov, čím žiadna položka rozpočtu oprávnenej časti realizácie nebude v nijakej miere priamym alebo nepriamym spôsobom využitá pre vytvorenie nových ubytovacích kapacít. Pre overenie oprávnenosti musí byť zrejmá jasná oddeliteľnosť výdavkov (oprávnených a neoprávnených). Prípadné percentuálne alebo pomerné výpočty oprávnených výdavkov na neoprávnených aktivitách projektu (t.j. vybudovaní ubytovacích kapacít) nie sú akceptovateľné.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že realizácia nových ubytovacích kapacít z vlastných zdrojov žiadateľa spolu s oprávnenými aktivitami podporenými z NFP (ak nejde o objekt kultúrneho a historického dedičstva) je možná iba pri zabezpečení plnej oddeliteľnosti výdavkov a to napríklad takýmto spôsobom:

a) budova (v ktorej žiadateľ plánuje realizovať tiež neoprávnené aktivity z vlastných zdrojov –vytvorenie nových ubytovacích kapacít), v rámci ktorej je projekt realizovaný, bude vybudovaná celá z vlastných zdrojov žiadateľa, resp. už je vybudovaná. Všetky spoločné výdavky jednoznačne nezadefinovateľné ako oprávnené budú takto hradené z vlastných zdrojov žiadateľa (fasáda, strecha, vykurovanie, spoločné rozvody, a pod.). Predmetom projektu predloženého v rámci žiadosti o NFP bude realizácia samostatného zariadenia oprávnených aktivít (stravovacie zariadenie, wellness, a pod.), výdavky súvisiace s ktorým nebudú v nijakej miere priamym alebo nepriamym spôsobom využité pre vytvorenie a fungovanie neoprávnených aktivít projektu (nových ubytovacích kapacít);

b) neoprávnené aktivity (týkajúce sa v tomto prípade vytvorenia nových ubytovacích kapacít) budú realizované v rámci samostatne funkčnej budovy, čím v rozpočte predloženého projektu nebudú figurovať neoddeliteľné výdavky – spoločné pre oprávnené aj neoprávnené aktivity.

Ak vybudovanie nových ubytovacích kapacít nebude uvedené v projekte, hoci žiadateľ s realizáciou počíta, avšak projekt by obsahoval vyššie popísané neoddeliteľné výdavky slúžiace rovnako pre účely ubytovacieho zariadenia a táto skutočnosť bude následne zistená počas schvaľovacieho procesu alebo v priebehu implementácie – bude sa jednať o porušenie podmienok oprávnenosti, resp. Zmluvy o NFP.

Aktualizácia 08.03.2012

1. Sú oprávnené aktivity reštaurátorské práce v prípade záchrany národnej kultúrnej pamiatky? Odpoveď upravená v rámci aktualizácie FAQ zo dňa 16.05.2012.

V rámci výzvy KaHR-31SP-1101 nie sú reštaurátorské práce považované za oprávnené, nakoľko výdavok tohto charakteru v zmysle Ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie MF SR nepatrí k žiadnej z oprávnených skupín výdavkov (podpoložiek), ktoré je možné priradiť v číselníku prílohy rozpočtu v zmysle príručky pre žiadateľa bod 8.5.

2. V rámci prípravy a kompletizácie príloh k výzve je potrebné predložiť spolu so ŽoNFP okrem účtovnej uzávierky za rok 2010 aj uzávierku za rok 2011. Žiadateľom bolo na daňový úrad oznámené podanie daňového priznania a kompletnej účtovnej závierky za rok 2011 do konca júna 2012. Ako má žiadateľ správne predložiť povinnú príloh č. 7 v uvedenom prípade? Odpoveď upravená v rámci aktualizácie FAQ zo dňa 16.05.2012.

V prípade, že žiadateľ oznámil daňovému úradu plánované predloženie daňového priznania a účtovnej závierky v neskoršom termíne (splnil všetky podmienky vyplývajúce z príslušného zákona na predĺženie tohto termínu), požadujeme, aby predložil kópiu zaslaného oznámenia spolu s doručenkou v rámci prílohy č. 7. Pokiaľ žiadateľ týmito dokladmi nedisponuje, vyžiada si od daňového úradu potvrdenie, že mu oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania bolo doručené. Účtovnú závierku za rok 2010 je žiadateľ povinný predložiť bez zmeny.

3. V rámci povinnej prílohy č. 6 ŽoNFP – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, sa ročný obrat v podmienkach jednoduchého účtovníctva vypočíta súčtom príjmov z predaja tovaru, predaja výrobkov a služieb a ostatných príjmov? Alebo len z predaja tovaru a z predaja výrobkov a služieb?

Ročný obrat v podmienkach jednoduchého účtovníctva je pre účely Modelového vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP možné vypočítať ako súčet príjmov z predaja tovaru, výrobkov a služieb, po vyplatení všetkých rabatov. Obrat by nemal zahŕňať daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo iné nepriame dane.

4. Podľa akých parametrov sa v rámci povinnej prílohy č. 6 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, vypočítava bilančná suma v podmienkach jednoduchého účtovníctva?

Ročná bilančná suma je pre účely prílohy č. 6 (Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP) v podmienkach jednoduchého účtovníctva vyjadrená ako „Majetok podniku celkom“ v riadku č. 15 Výkazu o majetku a záväzkoch. V prípade podvojného účtovníctva je uvedená hodnota v riadku č. 1 súvahy s názvom „Spolu majetok“.

5. Sú oprávnenými v zmysle výzvy systémy ťažných zariadení pre tubingové atrakcie? Rozhodujeme sa totiž medzi použitím pásových prepravníkov a lanových ťažných systémov.

V rámci výzvy KaHR-31SP-1101 je možné považovať tubingové atrakcie za oprávnené vrátane ťažného zariadenia bez rozdielu jeho druhu. Ťažné zariadenie však musí byť skonštruované a musí slúžiť výhradne pre účely oprávnenej atrakcie podľa popisu v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Na základe žiadosti o NFP bude v priebehu schvaľovacieho procesu posúdená efektívnosť daného druhu zariadenia a jeho význam pre cestovný ruch.

 

Aktualizácia 22.02.2012

1. V stavebnom projekte má žiadateľ v rámci jednej budovy plánované okrem iných výdavkov aj výstavbu nových ubytovacích kapacít. Keďže podmienky výzvy stanovujú, že nové ubytovacie kapacity sú neoprávneným výdavkom, môže si žiadateľ zrealizovať práce súvisiace s vytvorením nových ubytovacích kapacít z vlastných zdrojov mimo predloženého projektu? Projekt by sa týkal len oprávnených výdavkov, napr. wellness, kuchyňa, reštaurácia.

Príslušná výzva nepodporuje vytváranie nových ubytovacích kapacít s výnimkou ich vytvorenia v rámci objektov kultúrneho a historického dedičstva. Je zameraná na podporu nových služieb cestovného ruchu s úmyslom využitia nevyťažených existujúcich ubytovacích kapacít.

Výdavky súvisiace s výstavbou nových ubytovacích kapacít, resp. s navýšením počtu ubytovacích kapacít, sa považujú v zmysle výzvy KaHR-31SP-1101 a jej príslušných dokumentov za neoprávnené. Pri realizácii ubytovacích kapacít z vlastných zdrojov žiadateľa nad rámec predloženého projektu, nie je možné v rámci jednej budovy objektívne oddeliť neoprávnené výdavky od oprávnených, t.j. nie je možné jednoznačne určiť oprávnenosť výdavku, a preto nie je možné považovať projekt, resp. stavbu ako celok za oprávnenú. Uvedené platí bez ohľadu na to, či žiadateľ aktivity súvisiace s ubytovaním zaradí do projektu ako neoprávnené výdavky alebo ich do projektu vôbec neuvedie.

2. Je oprávnenou aktivitou rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia – hotela, ktorý v minulosti slúžil ako zariadenie cestovného ruchu, ale v súčasnosti je jeho prevádzka pozastavená?

Rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia s cieľom obnovenia ubytovacích kapacít, pričom toto v minulosti neslúžilo ako zariadenie cestovného ruchu, resp. slúžilo ako zariadenie cestovného ruchu avšak medzičasom bola jeho prevádzka zrušená (napr. nefunkčná prevádzka, pozastavené prevádzkovanie, budova určená alebo využívaná na iný účel ako na služby v cestovnom ruchu), nie je možné považovať za oprávnenú aktivitu. Popísaná situácia sa viaže na časť F, bod 2 Schémy štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (v aktuálnom znení) „výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu (podľa písm. b. – f.)“, pričom pod výstavbou sa rozumie aj rekonštrukcia existujúcich objektov na účely zriadenia objektov alebo zariadení cestovného ruchu.“

Rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia vrátane rekonštrukcie ubytovacích kapacít je možné považovať za oprávnenú len v nadväznosti na časť F, bod 3 príslušnej Schémy štátnej pomoci „modernizácia a/alebo rekonštrukcia a/alebo rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu (podľa písm. a. – i.), pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít“. Pod existujúcim objektom a zariadením cestovného ruchu sa rozumie zariadenie aktuálne v prevádzke.

 

Aktualizácia 15.02.2012

Rýchly test identifikácie podniku v ťažkostiach – inštrukcie
Testovacia tabuľka na identifikáciu podniku v ťažkostiach

1. Čo rozumieť pod pojmom stredisko cestovného ruchu?

Stredisko cestovného ruchu je sídelný útvar alebo súbor objektov a zariadení v rekreačnom priestore, dopravne dostupný, ktorý má k dispozícii potrebnú vybavenosť zariadeniami a umožňuje vykonávať rekreačné a kultúrne aktivity v jeho záujmovom území. Podľa typológie rozlišujeme rekreačné strediská, mestá, kúpeľné miesta, rekreačné obce, chatové lokality a výletné miesta s atraktivitami.
Uvedené bude predmetom usmernenia k Výzve KaHR-31SP-1101.

2. Je oprávneným žiadateľom právnická osoba – akciová spoločnosť, ktorej 100%-ným akcionárom je mesto (územná samospráva)?

Spoločnosť, ktorá je v 100% vlastníctve mesta nie je oprávneným žiadateľom o NFP v rámci výzvy KaHR-31SP-1101, pretože nespĺňa podmienky oprávnenosti na základe Odporúčania Európskej komisie o definícii mikro, malých a stredných podnikov č. 2003/361/EC článok 3, bod 2 a článok 3, bod 4.

Článok 3, bod 4: Okrem prípadov uvedených v odseku 2 druhom pododseku sa podnik nemôže považovať za MSP, ak 25 % alebo viac jeho základného imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných, spoločne alebo individuálne, jedným alebo viacerými orgánmi verejnej moci.

Medzi samostatné podniky, teda podniky, ktoré nemajú žiadny partnerský podnik, možno
zaradiť aj podnikateľský subjekt, aj keď uvedenú 25 % hraničnú hodnotu dosahuje alebo prekračuje ktorýkoľvek z týchto investorov:

verejné investičné spoločnosti, spoločnosti s rizikovým kapitálom a obchodní podporovatelia;
univerzity a neziskové výskumné centrá,
inštitucionálni investori vrátane regionálnych rozvojových fondov,
orgány miestnej samosprávy s ročným rozpočtom menej ako 10 miliónov eur a s menej ako 5 000 obyvateľov.
Samostatným podnikom môže subjekt zostať, hoci má jedného alebo viacerých vymenovaných investorov. Každý z nich môže mať v danom podniku podiel nepresahujúci 50% za predpokladu, že nie sú navzájom prepojení.

3. Môžu o nenávratný finančný príspevok žiadať aj podnikatelia, ktorí majú sídlo v Bratislave a v Bratislavskom kraji?

Pri posudzovaní oprávnenosti žiadateľa je rozhodujúce miesto realizácie projektu. Podnikatelia, ktorí majú sídlo v Bratislave a v Bratislavskom kraji môžu požiadať o NFP, avšak svoj projekt musia realizovať v niektorom z oprávnených území (mimo Bratislavy a Bratislavského kraja).

4. Je oprávneným žiadateľom spoločnosť, ktorá nie je vlastníkom pozemku ani hotela, na ktoré by chcela požiadať o NFP, ale tieto má v dlhodobom prenájme?

Nie, žiadateľ nie je oprávnený, pokiaľ má budovy v dlhodobom prenájme. Možnosť dlhodobého prenájmu sa vzťahuje iba na pozemky. Budovy musia byť vo výlučnom vlastníctve, resp. v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľa. Žiadateľ je v rámci výzvy KaHR-31SP-1101 povinný preukázať právny vzťah k nehnuteľnostiam, ktorých sa týka realizácia projektu, v zmysle príručky pre žiadateľa, bod 2.6.13.

5. Je možné uzatvoriť podnájomnú zmluvu k pozemku na ktorom stojí stavba, ktorá bude predmetom projektu, s nájomcom pozemku a nie priamo vlastníkom pozemku?

Z príručky pre žiadateľa vyplýva okrem vlastníctva nehnuteľnosti jedine možnosť prenájmu pozemkov na základe zmluvy o dlhodobom prenájme. Zmluva o podnájme uzatvorená medzi nájomcom a podnájomníkom pre splnenie podmienky preukázania právneho vzťahu k nehnuteľnostiam nie je akceptovateľná.

6. Je oprávneným výdavkom nákup nehnuteľností?

Nie, nákup nehnuteľností v zmysle dokumentu Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 2 (bod G) nie je oprávneným výdavkom.

7. Je oprávneným projektom výstavba, modernizácia alebo rekonštrukcia lyžiarskeho strediska, prípadne nákup vybavenia, napr. lyžiarske vleky, ratraky, zasnežovacie zariadenia a pod.

V rámci výzvy KaHR-31SP-1101 sú oprávnenými aktivitami len tie aktivity, ktoré sú v texte výzvy uvedené v časti Oprávnené projekty a oprávnené aktivity. Tieto sú definované v zmysle čl. F schémy štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (v znení dodatku č. 2).

V nadväznosti na znenie Schémy štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít
v cestovnom ruchu v znení dodatku č. 2 boli oproti uvedenej Schéme štátnej pomoci v znení dodatku č. 1 odstránené nasledovné aktivity, a teda sú neoprávnené:

výstavba nových, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich lyžiarskych vlekov, lanoviek, dopravných zariadení, bobových dráh, zasnežovacích zariadení,
obstaranie strojov, prístrojov a zariadení slúžiacich na mechanické zasnežovanie a úpravu lyžiarskych tratí (ratraky, zariadenia na zasnežovanie a ich príslušenstvo).
8. Je oprávneným výdavkom projektová a technická dokumentácia, administratívne práce na projekte, mzdové náklady súvisiace s projektom? Sú oprávnené výdavky, ktoré vznikli pri príprave projektu externým poradcom (konzultantom)?

Nie, ani jedna z uvedených činností v zmysle dokumentu Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (bod G) nie je oprávnená.

9. Je možné v rámci projektu kúpiť už predtým používané zariadenie, napr. nábytok, športové náradie a pod.?

Nie, v rámci projektu je možné obstarávať v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov len nový majetok pri zachovaní ďalších podmienok výzvy.

10. Sú oprávnené dopravné prostriedky, napr. ski bus, mikrobus, loď?

Nie, dopravné prostriedky nie sú v zmysle dokumentu Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (bod G) oprávneným výdavkom v rámci predmetnej výzvy (KaHR-31SP-1101).

11. Je oprávnenou aktivitou vybudovanie umelej trávy, umelej dráhy na letné lyžovanie, umelého ľadu (klziska)?

Uvedenú aktivitu je možné zaradiť medzi oprávnené projekty v zmysle dokumentu Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (bod F), avšak pri splnení ostatných podmienok definovaných vo výzve KaHR-31SP-1101, v tomto prípade však predovšetkým pri určení priamej väzby oprávneného projektu na poskytovanie služieb, resp. činnosti v cestovnom ruchu.

12. Je oprávnenou aktivitou nákup kosačky na kosenie lyžiarskeho svahu? Je oprávnenou aktivitou bager alebo podobné zariadenie, ktorým sa upravuje terén pre potreby jazdy na bicykloch alebo štvorkolkách, prípadne iné adrenalínové športy?

Nie, investičný majetok určený na údržbu a úpravu terénu a komunikácií nie je oprávneným výdavkom v rámci predmetnej výzvy.

13. Ako postupovať v prípade, že si žiadateľ uplatňuje paušálne výdavky, teda nezostavuje účtovnú závierku, čo predloží v rámci povinnej prílohy č. 7 – Účtovná závierka? Môže ju nahradiť čestným vyhlásením o nerelevantnosti prílohy?

Vo formulári žiadosti o nenávratný finančný príspevok, tabuľka 3, časť Vedenie účtovníctva, žiadateľ označí možnosť „jednoduché“. Žiadateľ v rámci povinnej prílohy č. 7 k Žiadosti o poskytnutie NFP predloží Daňové priznanie za rok 2010.

14. Ako postupovať v prípade, že stavebné povolenie je vydané na iného stavebníka ako je žiadateľ, napr. na predchádzajúceho majiteľa nehnuteľnosti? Vlastnícke vzťahy nehnuteľností sú vysporiadané a deklarované Listom vlastníctva. Je možné predložiť takéto stavebné povolenie?

V zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), § 70, žiadateľ môže v rámci povinnej prílohy č. 13 k Žiadosti o NFP predložiť Stavebné povolenie vystavené aj na predchádzajúceho majiteľa nehnuteľnosti, pričom však musí byť naplnené znenie predmetnej časti stavebného zákona.

15. Bude sa zo štrukturálnych fondov refundovať aj DPH?

Platca DPH si nemôže nárokovať výdavok na DPH ako oprávnený, DPH sa v neoprávnených výdavkoch neuvádza a do celkových výdavkov na projekt sa nezapočítava. Neplatca DPH si môže nárokovať aj DPH ako oprávnený výdavok. V prípade zmeny tohto statusu, t.j. v prípade zmeny z neplatcu DPH na platcu DPH počas realizácie projektu, dôjde k prehodnoteniu výšky oprávnených výdavkov a objem oprávnených výdavkov na projekt sa zníži o relevantnú sumu DPH. V prípade zmeny statusu v opačnom poradí však platí základné pravidlo, že výšku oprávnených výdavkov na projekt nie je možné navýšiť.

16. Vo Výzve je uvedené, že žiadateľ musí vykonať Prieskum trhu. Je potrebné vykonať aj verejné obstarávanie ešte pred podaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku? Alebo je postačujúce vykonať Obchodnú verejnú súťaž?

V rámci výzvy KaHR-31SP-1101 je žiadateľ povinný pred podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok vykonať Prieskum trhu v zmysle pokynov uvedených v Príručke pre žiadateľa (KaHR-31SP-1101), časť 2.6.9. Na základe prieskumu trhu určí predpokladanú hodnotu zákazky, stanoví výšku výdavkov za práce, tovary a služby, ktoré budú súčasťou rozpočtu projektu a zostaví rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 4 Žiadosti o NFP.

Následne bude musieť žiadateľ vykonať verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve (KaHR-31SP-1101). Žiadateľ môže začať proces verejného obstarávania najskôr dňom predloženia Žiadosti o NFP, najneskôr však do 45 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP.

Pri výkone obstarávania je potrebné, aby žiadateľ/prijímateľ dodržal postup uvedený v Príručke pre žiadateľa, kapitola 2.6.9 Vykonanie verejného obstarávania. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v ktorejkoľvek fáze konania o žiadosti, resp. po jeho ukončení nie je akceptovateľné.

17. Kedy môže podnikateľský subjekt, ktorý žiada o nenávratný finančný príspevok, začať s realizáciou projektu?

Aktivity projektu je možné začať realizovať (začať práce na projekte) najskôr dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, avšak až po vykonaní verejného obstarávania. Začatím realizácie aktivít projektu sa však nerozumie vykonávanie predbežných štúdií na posúdenie realizovateľnosti projektov bez ohľadu na ich prvenstvo, ani začatie realizovania verejného obstarávania.

18. Ako sa postupuje v prípade, ak sa výdavky v priebehu realizácie projektu zvýšia oproti sume v schválenom rozpočte?

Ak sa výdavky v priebehu realizácie projektu zvýšia oproti predpokladaným výdavkom, daný rozdiel hradí prijímateľ z vlastných zdrojov. Schválená a následne zazmluvnená výška NFP nesmie byť prekročená.

19. Je oprávnenou aktivitou výstavba parkovacích plôch, resp. parkovacieho domu v strediskách cestovného ruchu ako samostatný projektový zámer?

Pri posudzovaní oprávnenosti žiadateľa vo vzťahu k činnostiam spojeným s cestovným ruchom je rozhodujúci SK NACE, ktorý žiadateľ uvádza do ŽoNFP ako oblasť ekonomickej/hospodárskej činnosti, na ktorú sa vzťahuje projekt. Pokiaľ predmet projektu nespadá pod činnosti definované prostredníctvom klasifikácie SK NACE v Príručke pre žiadateľa, časť 2.3.1 (KaHR-31SP-1101), projekt nie je možné považovať za oprávnený.

20. Je oprávnenou aktivitou nákup zvierat ako dlhodobý hmotný majetok? Napr. kone na zážitkovú turistiku – jazda na koni, pre agroturistiku, bizóny – prezentácia chovu bizónov v obore, v ohrade.

V rámci výzvy KaHR-31SP-1101 nie je nákup zvierat považovaný za oprávnený, nakoľko v zmysle príručky pre žiadateľa bod 8.5 v číselníku prílohy rozpočtu projektu nie je možné zaradiť výdavok tohto charakteru k žiadnej z uvedených skupín výdavkov (podpoložiek).

21. Je oprávnený žiadateľ, ktorý vznikol pred 1.1.2010, avšak následne prerušil, resp. zrušil svoju činnosť. V súčasnosti svoju činnosť obnovil, resp. chce obnoviť pre potreby podania Žiadosti o NFP. Pozn.: IČO zostáva nezmenené.

Pozastavenie živnosti nemá vplyv na oprávnenosť žiadateľa z pohľadu splnenia podmienky termínu oprávnenosti na podnikanie a registrácie na území SR. Splnenie uvedeného kritéria žiadateľ podloží výpisom zo živnostenského registra s dátumom vzniku najneskôr k 1. januáru 2010.

Zrušenie živnostenského oprávnenia a jeho znovuzískanie po 1. januári 2010 nie je možné považovať za splnenie podmienky „Právna forma a dátum vzniku“ oprávnenosti žiadateľa, nakoľko žiadateľ nedokáže deklarovať dátum vzniku prostredníctvom výpisu zo živnostenského registra najneskôr k 1. januáru 2010.

22. Môže byť v jednom projekte riešená obnova dvoch nehnuteľností, pričom obe nehnuteľnosti sa nachádzajú v jednom areáli, sú zapísané na jednom LV, na jednej katastrálnej mape a ich vlastníkom je jeden subjekt?

Posúdenie nehnuteľností z hľadiska ich umiestnenia v komplexe, resp. samostatne, nie je definované ako kritérium oprávnenosti. V prípade, ak projekt, resp. nehnuteľnosti doň zaradené spĺňajú všetky náležitosti schémy, výzvy, resp. príručky pre žiadateľa, je takýto projekt možné považovať za oprávnený.

23. Je možné v rámci tejto výzvy realizovať projekt, ktorý ma za cieľ rozšíriť objekt kultúrneho a historického dedičstva ( v súčasnosti funguje ako hotel s ubytovacími kapacitami ) o prístavbu kde by vznikli nové ubytovacie kapacity, za predpokladu, že prístavba nebude samostatná ale bude súčasťou objektu kultúrneho a historického dedičstva.

Prístavbu (rozšírenie) k objektu KaHD s cieľom vytvorenia nových ubytovacích kapacít nie je možné z hľadiska zadefinovaných oprávnených aktivít v príslušnej schéme, výzve a príručke pre žiadateľa považovať za oprávnenú.

24. Je oprávnenou aktivitou výstavba múzea lyží, skialp výstroje, popr. automobilov, ktoré by malo prilákať nových klientov, teda za účelom zatraktívnenia penziónu a jeho okolia.

Áno, výstavbu objektu múzea, galérie a pod. je možné považovať za oprávnenú, avšak bez nákupu jednotlivých exponátov, nakoľko takýto nákup nespĺňa kritéria verejného obstarávania.

25. Pri vypĺňaní Modelového vyhlásenia MSP žiadateľ vychádza z poslednej schválenej účtovnej závierky. Môže teda žiadateľ vychádzať aj zo schválenej účtovnej závierky za rok 2011? Stačí ak je účtovná závierky schválená valným zhromaždením spoločnosti alebo musí byť potvrdená a schválená daňovým úradom?

V zmysle pripravovaného usmernenia bude žiadateľ pri vypĺňaní Modelového vyhlásenia MSP vychádzať z účtovnej závierky za rok 2011, pričom podmienkou nie je schválenie takejto účtovnej závierky (vzhľadom na termín uzávierky výzvy). Schválená účtovná závierka sa bude od žiadateľa požadovať v rámci Overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP.

26. Z ktorej účtovných závierok vychádza žiadateľ pri vyhodnotení podmienky „Podnik v ťažkostiach“?

Vyhodnotenie podmienky „Podnik v ťažkostiach“ bude prebiehať v rámci procesu Overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci na základe údajov za rok 2010 a 2011. Žiadateľ bude v tomto štádiu vyzvaný predložiť schválenú účtovnú závierku za rok 2011.

27. V rozpočte projektu chýba možnosť zvoliť podpoložku Nákup interiérového vybavenia.

Podpoložka bude doplnená prostredníctvom pripravovaného Usmernenia. Uvedený nedostatok bol odstránený Usmernením č. 1 k výzve.

28. Pri vypĺňaní merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít (ďalej „HP“) ponúka systém ITMS aj také ukazovatele, ktoré nie sú definované v Príručke pre žiadateľa (napr. ukazovateľ dopadu „Úspora energie“ pre HP Trvalo udržateľný rozvoj, ukazovateľ výsledku „Počet novovytvorených pracovných miest pre HP Rovnosť príležitostí“). Môže si žiadateľ zvoliť aj tieto ukazovatele?

Nie, v zmysle Príručky pre žiadateľa si žiadateľ môže zvoliť iba z ponuky merateľných ukazovateľov HP uvedených v kapitole 3.4 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít. Taktiež upozorňujeme, že v prípade sledovania ukazovateľa HP typu „výsledok“ je tiež povinným ukazovateľom rovnaký ukazovateľ typu „dopad“.

 

Odpovede na často kladené otázky spracovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci s MH SR. Odpovede zverejnené v rámci – Často kladených otázok (FAQ) je možné považovať za záväzné a je možné sa na ne odvolávať.