Najčastejšie otázky k Výzve KaHR–13SP–1201

ZVEREJNENÉ 25. 01. 2013

1. Je možné zaradiť použité stroje, resp. repasované stroje medzi oprávnené výdavky ?

Výdavky vynaložené na obstaranie použitého a/alebo repasovaného  hmotného majetku  nie je možné považovať  za oprávnené výdavky v rámci výzvy KaHR-13SP-1201 (viď. čl. G. Oprávnené výdavky Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja).

2. Na základe akého vzťahu vykonáva riešiteľ výskumné a/alebo vývojové úlohy pre žiadateľa NFP ?

Riešiteľ vykonáva výskumné a/alebo vývojové úlohy pre zadávateľa výskumnej a/alebo vývojovej úlohy na základe zmluvného vzťahu, musí ísť o tzv. zmluvný výskum, ktorý môže mať charakter napr. odberateľsko–dodávateľskej zmluvy. Uzatvorená zmluva s riešiteľom výskumnej a/alebo vývojovej úlohy musí byť  výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

3. Oprávneným výdavkom sú  účtovné odpisy z obstaranej ceny nástrojov/prístrojov.  Ak  sa tieto nástroje/prístroje nepoužívajú počas celej doby  ekonomickej životnosti nástroja/prístroja, za ktoré obdobie sa považujú odpisy za oprávnené ?

Ak sa nástroje/prístroje (vrátane nehmotného majetku) nepoužívajú na výskumný a/alebo vývojový projekt počas celej doby ich životnosti, za oprávnené sa považujú jedine náklady na odpisy zodpovedajúce dĺžke výskumného a/alebo vývojového projektu (v rámci predkladanej ŽoNFP), vypočítané na základe osvedčených účtovných postupov, avšak len v rozsahu (dĺžky obdobia a vyťaženosti  časového fondu) ich skutočného používania.

4. Sú akceptovateľné zmeny  v štatutárnom orgáne žiadateľa a zmeny IČO v období realizácie projektu ?

Zmena štatutárneho orgánu žiadateľa počas realizácie projektu  je možná a rieši sa dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena žiadateľa, ktorá má za následok zmenu IČO je považovaná za takú zmenu, ktorá nie je akceptovateľná (v takomto prípade hrozí odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP a vrátenie už vyplateného NFP).

 5. Prílohou č. 4 ŽoNFP je Podrobný rozpočet projektu.  Aká podrobnosť rozpočtu projektu sa vyžaduje ?

Podrobný rozpočet projektu je potrebné členiť na jednotlivé položky zodpovedajúce detailnosti výkazu-výmer. Podrobný rozpočet musí byť vypracovaný v súlade s cenovou ponukou vybraného/-ných logického/-kých celku/-ov a to až na najnižšiu úroveň t.j.  do rozpočtu projektu sa uvádzajú všetky položky logického/-kých celku/-ov, t.j. jednotkové ceny a množstvo jednotlivých komponentov a príslušenstva, ktoré patria k logickému celku.

6. V rámci aktuálnej výzvy na predkladanie ŽoNFP sú oprávnené subjekty, ktoré majú vo svojej činnosti zapísaný priemyselný výskum a experimentálny vývoj. Ak žiadateľ plánuje  zapísať do predmetu činnosti  podnikateľské činnosti zamerané na priemyselný výskum a experimentálny vývoj  pred podaním ŽoNFP, je oprávaným žiadateľom ?

Oprávnenými žiadateľmi v rámci aktuálnej výzvy KaHR-13SP-1201 sú subjekty, ktoré majú v rámci ŽoNFP definovaného riešiteľa výskumnej a/alebo vývojovej úlohy alebo subjekty, ktoré majú vo svojej činnosti zapísaný aj priemyselný výskum a experimentálny vývoj. Splnenie tejto podmienky oprávnenosti deklaruje žiadateľ predložením povinnej prílohy č. 8 ŽoNFP –  Dokladu preukazujúcim právnu subjektivitu žiadateľa, pričom zapísanie priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja do činnosti podnikateľského subjektu musí byť uskutočnené  najneskôr pred podaním ŽoNFP.  Pre takýchto žiadateľov zároveň platí podmienka uvedená v kapitole 2.1.1.2 Príručky pre žiadateľa  (podiel tržieb z priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja nižší ako 50%).

7. Aký počet potenciálnych záujemcov musí osloviť  žiadateľ/zadávateľ v rámci prieskumu trhu  realizovaným pred podaním ŽoNFP a aká forma oslovenia sa akceptuje ?

Poskytovateľ vyžaduje, aby zadávateľ v rámci prieskumu trhu preukázateľne oslovil aspoň troch potenciálnych záujemcov. Žiadateľ/zadávateľ ho uskutoční  výlučne prostredníctvom písomnej výzvy na predloženie cenových ponúk, ktorú potenciálnym záujemcom musí zaslať prostredníctvom pošty, kuriéra, faxom, e-mailom resp. ju doručí osobne. Iné formy postupov prieskumu trhu (telefonicky, internetové stránky, katalógy) nebudú akceptované. Pri osobnom  odovzdaní/prevzatí dokumentácie musí byť vypracovaný písomný záznam o odovzdaní, resp. prevzatí dokumentácie. Všetky uvedené dokumenty sú súčasťou povinnej prílohy č. 2 – Prieskum trhu predloženej ŽoNFP.

8. Sú akceptované cenové ponuky v rámci prieskumu trhu pred podaním ŽoNPF aj v inom jazyku ako slovenskom (napr. anglický, nemecký) ?

Nie, všetky cenové ponuky doručené potenciálnymi záujemcami v rámci prieskumu trhu pred podaním ŽoNFP musia byť v slovenskom jazyku.

9. Výzva na predloženie cenových ponúk obsahuje jeden logický celok. Ako riešiť situáciu, ak v rámci realizácie prieskumu trhu pred podaním ŽoNFP nezareaguje žiadny oslovený potenciálny záujemca na zaslanú výzvu na predloženie cenových ponúk ?

V takomto prípade je žiadateľ povinný dodatočne osloviť minimálne jedného ďalšieho potenciálneho záujemcu, tak aby konkrétny (resp. každý – v prípade ak ich je viac) logický celok bol zahrnutý aspoň v jednej cenovej ponuke. Zároveň upozorňujeme, že dodatočne oslovený potenciálny záujemca musí mať rovnaké podmienky na predloženie cenových ponúk  ako tí pôvodne oslovení  t.j.  žiadateľ mu predloží písomnú výzvu na predloženie cenovej ponuky na celý zamýšľaný predmet zákazky a stanoví rovnakú  lehotu na predloženie cenovej ponuky.

10. Ak výzva na predloženie cenových ponúk v rámci prieskumu trhu pred podaním ŽoNFP obsahuje viac logických celkov,  môže byť súčasne stanovený spôsob vypracovania cenových ponúk výlučne komplexne t.j. za všetky logické celky a vyhodnotenie predložených cenových ponúk bude realizované tiež komplexne ?

Určenie spôsobu vypracovania cenových ponúk, ktorý musí byť súčasťou, resp. náležitosťou písomnej výzvy žiadateľa na predloženie cenových ponúk by mal obsahovať informáciu o tom, že potenciálny záujemca  môže predložiť cenovú ponuku  na jedno, dve, viacero alebo všetky požadované logické celky, t.j. cenová ponuka nemusí byť komplexná. Hodnotenie cenových ponúk prebieha v súlade s podmienkami výzvy  na predloženie cenových ponúk,  pričom ako jediné kritérium  vyhodnotenia sa použije najnižšia cena.

11. Budú sa akceptovať výdavky na priamo spotrebovaný materiál, ktorý má žiadateľ na sklade v rámci skladových zásob ?

Výdavky na priamo spotrebovaný materiál výlučne v súvislosti s realizáciou projektu  sú oprávnené v zmysle čl. G3 Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.  Tieto výdavky musia byť obstarané od tretích strán za trhové ceny v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Akceptácia výdavkov na priamo spotrebovaný materiál, ktorý má žiadateľ k dispozícii v rámci skladových zásob bola zrušená Usmernením č. 2 k výzve KaHR-13SP-1301 zverejneným dňa 21. decembra 2012.

12. Výzva na predloženie cenových ponúk obsahuje jeden logický celok. Ako riešiť situáciu, ak na v rámci realizácie prieskumu trhu pred podaním ŽoNFP  nezareaguje žiadny oslovený  potenciálny záujemca na zaslanú výzvu na predloženie cenových ponúk ?

V takomto prípade je žiadateľ povinný dodatočne osloviť minimálne jedného ďalšieho potenciálneho záujemcu, tak aby konkrétny (resp. každý – v prípade ak ich je viac) logický celok bol zahrnutý aspoň v jednej cenovej ponuke. Zároveň upozorňujeme, že dodatočne oslovený potenciálny záujemca musí mať rovnaké podmienky na predloženie cenových ponúk  ako tí pôvodne oslovení  t.j.  žiadateľ mu predloží písomnú výzvu na predloženie cenovej ponuky na celý zamýšľaný predmet zákazky a stanoví rovnakú  lehotu na predloženie cenovej ponuky.

13. Kto sa stáva vlastníkom výsledkov výskumu a vývoja napríklad v prípade nehmotného majetku, kto sa stáva vlastníkom napr. patentov ?

Výsledkom projektu musí byť dlhodobý nehmotný a/alebo dlhodobý hmotný majetok, ktorý bol vyskúmaný, resp. vyvinutý počas realizácie projektu.

Zároveň je žiadateľ povinný dodržať nasledovné podmienky:

– Výsledky výskumu a vývoja patria prijímateľovi, a to aj v prípade obstarania zmluvného výskumu, technických poznatkov a patentov kúpených alebo licencovaných z vonkajších zdrojov;

– Výsledky výskumu a vývoja prijímateľ zaradí do svojho majetku a bude ich využívať minimálne päť rokov po ukončení realizácie aktivít projektu;

– Výsledky výskumu a vývoja nebudú postúpené tretím osobám, nestanú sa obchodným artiklom a nebudú realizované na trhu. V opačnom prípade  budú všetky príjmy pochádzajúce z takéhoto využitia odpočítané z oprávnených výdavkov.

14. V akom časovom období môže žiadateľ začať proces verejného obstarávania ?

Žiadateľ môže začať proces verejného obstarávania vo vzťahu k predloženej ŽoNFP

– najskôr dňom   predloženia ŽoNFP

– najneskôr do 45 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy  poskytnutí  o NFP.

Pod začatím verejného obstarávania sa rozumie zverejnenie príslušného oznámenia/oznámení používaných vo verejnom obstarávaní resp. ich ekvivalent alebo zaslanie písomného vyzvania na predkladanie ponúk (napr. pri zákazke s nízkou hodnotou).

15. Môžu by považované  mzdy  výskumných pracovníkov  zamestnaných u žiadateľa za oprávnené ?

Za oprávnené výdavky je v zmysle čl. G4 Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja možné považovať mzdové výdavky na výskumných pracovníkov a technikov zamestnaných u žiadateľa v rozsahu (dĺžky obdobia a vyťaženosti časového fondu), v ktorom sa  priamo podieľajú výlučne na výskumnom a/alebo vývojovom projekte. Oprávnené sú mzdové výdavky zahrňujúce

– hrubú mzdu pred zdanením okrem prémií a odmien,

– odvody na zdravotné a sociálne poistenie, prislúchajúce k hrubej mzde výskumného pracovníka a technika.

Zamestnanci musia byť v trvalom pracovnom pomere, nepostačuje pracovný vzťah uzatvorený  len formou   dohody.

16.  Ako je potrebné postupovať pri identifikácií podniku v ťažkostiach ?

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 14.2.2012

Inštrukciu k aplikácii rýchleho testu identifikácie podniku v ťažkostiach, ktorá obsahuje aj prílohu: TEST podniku v ťažkostiach.