Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-111DM-1301


ZVEREJNENÉ 15. 04. 2013

 

1) Žiadateľ v rámci projektu plánuje vyrábať produkty, ktoré sú uvedené v Prílohe č. I Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len ako „poľnohospodárske produkty“). Je takýto projekt možné považovať za oprávnený?

Pokiaľ sú činnosti, ktoré plánuje žiadateľ vykonávať na projektom obstarávanej technológii, výlučne činnosťami ďalšieho „druhotného“ spracovania tzv. primárnych produktov získaných z prvovýroby, je možné takéto aktivity projektu považovať za oprávnené. Činnosti, ktoré budú realizované na projektom obstaranej technológii nesmú byť činnosťami prvovýroby primárnych produktov.

Primárny alebo aj prvotný produkt – znamená produkt prvovýroby vrátane produktov z rastlinnej prvovýroby, chovu hospodárskych zvierat, lovu a rybolovu. Primárny produkt je podkategóriou poľnohospodárskych produktov.

Prvovýroba – znamená výrobu, odchov alebo chov primárnych produktov vrátane zberu, dojenia a produkcie hospodárskych zvierat pred zabitím. Zahŕňa tiež lov, rybolov a zber divo rastúcich produktov.


2) Je oprávneným žiadateľom podnik, ktorý v rámci svojej činnosti vykonáva aj prvovýrobu primárnych produktov?

Áno, pokiaľ zameranie projektu, t.j. činnosti vykonávané na obstarávanej technológii súvisia výlučne s ďalším spracovaním primárneho produktu a nie s činnosťami, ktoré spadajú pod prvovýrobu.

 

Spoločné pre otázku 1 a 2

Spracovanie, resp. marketing poľnohospodárskych produktov je oprávnený za predpokladu, že nie je naplnená ani jedna z nižšie uvedených podmienok:

i.      výška pomoci je stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov nakupovaných od prvovýrobcov alebo uvedených na trh príslušnými podnikmi alebo

ii.      pomoc je podmienená tým, že má byť čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom (pomoc, ktorá je spojená s povinnosťou podniku (ktorý nie je prvovýrobcom, ale napr. spracovateľom) rozdeliť si ju s prvovýrobcami),

V záujme vylúčenia akýchkoľvek pochybností o oprávnenosti projektu v súvislosti s činnosťami prvovýroby a činnosťami ďalšieho spracovania poľnohospodárskych produktov, odporúčame žiadateľom v opise projektu v kapitole 7 „Údaje o činnosti žiadateľa a jeho výrobkoch a službách“ jednoznačne opísať a oddeliť činnosti spracovania, ktoré budú realizované na technológii, ktorá bude predmetom projektu od činností prvovýroby.

V prípade žiadateľov, ktorí vykonávajú spracovanie poľnohospodárskych produktov nakupovaných od prvovýrobcov je táto podmienka z povahy podnikateľskej činnosti žiadateľa naplnená.

 

Príklad:

Žiadateľ je vlastníkom mliekarne a vykonáva činnosti súvisiace so spracovaním mlieka a mliečnych výrobkov (napr. pasterizácia, UHT úprava, balenie mlieka, výroba a balenie ďalších mliečnych produktov – jogurtov a pod.). Pokiaľ žiadateľ plánuje v rámci projektu obstarať technológiu na ktorej bude spracovávať „surové“ mlieko, ktoré nakúpil od prvovýrobcov (chovateľov kráv, ktorí surové mlieko vyprodukovali – nadojili a do mliekarne bolo dodané za účelom ďalšieho spracovania) je takýto projekt možné považovať za oprávnený.

V prípade, že by bol žiadateľ zároveň vlastníkom stáda a sám by vykonával aj produkciu „surového“ mlieka, mohol by byť projekt považovaný za oprávnený, jedine v prípade, ak keby jeho zameranie smerovalo k ďalšiemu spracovaniu surového mlieka t.j. predmetom by bolo obstaranie technológie napr. na tepelné spracovanie surového mlieka a pod.


3) Môžu byť v rámci výzvy KaHR-111DM-1301 obstarané aj použité strojné zariadenia, resp. repasované, ktoré spĺňajú všetky technické parametre?

Obstaranie použitých, resp. repasovaných strojných zariadení sa v rámci podmienok (kapitola 4.5.2 Neoprávnené výdavky Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP) stanovených pre túto výzvu považuje za neoprávnený výdavok.


4) Je možné v rámci výzvy KaHR-111DM-1301 predložiť Žiadosť o poskytnutie NFP, ktorej predmetom bude obstaranie modernej technológie na balenie?

Oprávnenosť projektu sa sleduje podľa definovaného SK NACE v sekcii č. 3 formulára ŽoNFP, resp. na základe skutočného posúdenia zamerania predmetu projektu. Nakoľko obstaranie baliacej technológie nie vždy súvisí s baliacimi činnosťami ako osobitnou podnikateľskou činnosťou žiadateľa, tak ako je definované v SK NACE (82.92 Baliace činnosti), je pri posudzovaní oprávnenosti takéhoto projektu nevyhnutné posudzovať oprávnenosť podľa SK NACE v širšom kontexte a rozšíriť vnímanie zamerania projektu podľa toho na aký vlastný výrobný proces, alebo činnosť bude balenie v podniku žiadateľa nadväzovať. Pri posudzovaní oprávnenosti projektu na obstaranie baliacej technológie sa bude vychádzať v širšom kontexte z definícií uvedených v SK NACE. V prípade, že baliaca technológia nadväzuje na vlastné procesy v podniku žiadateľa, ktoré nespadajú podľa definície SK NACE pod sekciu B alebo C (oprávnené odvetvia na ktoré má byť zameraný projekt viď kapitola výzvy 4.4 Oprávnené projekty a oprávnené aktivity), nie je možné považovať takýto projekt za oprávnený.

 

Príklad:

V prípade, že činnosťou žiadateľa je veľkoobchod a teda kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho rozdelenia na menšie dávky, balenie tovaru a následne ďalší predaj a práve na túto činnosť bude nadväzovať baliaca technológia, ide o neoprávnený projekt, nakoľko predmet projektu je zameraný na veľkoobchodnú, resp. samostatnú baliacu činnosť, ktorá je klasifikovaná podľa definície SK NACE v sekcii G, resp. sekcii N, čím je vylúčená z pod oprávnených odvetví podľa SK NACE uvedených v kapitole výzvy 4.4 Oprávnené projekty a oprávnené aktivity.

V prípade, že by sa baliaca technológia obstarávala napr. do podniku, ktorý vyrába nábytok, kde by plnila funkciu zabalenia výrobkov podniku na účely ich ochrany pri dodávke odberateľom/zákazníkom, je možné projekt zameraný na obstaranie baliacej techniky považovať za oprávnený, nakoľko podľa definícií SK NACE je projekt klasifikovaný v sekcii C divízii 31 Výroba nábytku, ktorý spadá pod oprávnené odvetvia uvedené v kapitole výzvy 4.4 Oprávnené projekty a oprávnené aktivity.


5) Je možné rozmiestniť obstarávané technológie príp. zariadenia v rámci projektu, do dvoch a viacerých rôznych výrobných hál?

Projekt môže byť realizovaný len na jednom mieste, pričom jedno miesto realizácie projektu predstavuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový areál. Za jedno miesto realizácie sa považuje aj viacero susediacich parciel, resp. pozemkov.


6) Sú oprávnené výdavky vynaložené na výstavbu nových priestorov, príp. stavebné úpravy v súvislosti s umiestnením novej technológie zakúpenej v rámci výzvy KaHR-111DM-1301?

Výdavky vynaložené na stavebné úpravy, resp. výstavbu nových priestorov sú v rámci aktuálnej výzvy považované za neoprávnené.


7) Sú v rámci výzvy KaHR-111DM-1301 oprávnení aj novovzniknutí žiadatelia?

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú subjekty povinne zapísané/registrované v príslušnom registri najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP.


8) Sú v rámci výzvy KaHR-111DM-1301 oprávnení žiadatelia aj veľkí podnikatelia?

Pomoc v rámci tejto výzvy je zameraná na podporu podnikov spĺňajúc definíciu MSP ,t.j. mikro, malí a strední podnikatelia. Pre bližšie určenie či podnik spĺňa štatút MSP slúži Užívateľská príručka MSP.

 

Upozornenie:

V nadväznosti na častú identifikáciu nesprávneho vyplnenia modelového vyhlásenia na klasifikovanie sa žiadateľa ako podniku z kategórie MSP, upozorňujeme žiadateľov na dôkladné vyplnenie povinnej prílohy č. 7 žiadosti o NFP. V prípade  identifikácie pochybností o správnosti vyplnenia modelového vyhlásenia (napr. z dostupných registrov bude identifikované, že žiadateľ neuviedol všetky subjekty s ktorými je jeho podnik prepojený, či partnerský) bude žiadateľ vyzvaný na opravu modelového vyhlásenia a v prípade neodstránenia pochybení, či identifikácie, že podnik nespĺňa podmienky MSP, bude byť žiadateľ vylúčený z konania o žiadosti.

V záujme predchádzania pochybení pri identifikácii žiadateľa ako podniku spĺňajúceho definíciu MSP, odporúčame žiadateľom dôkladne preštudovať užívateľskú príručku pre MSP a dôkladne preskúmať všetky možnosti prepojenia, či partnerstva podniku žiadateľa s inými subjektmi ako aj prepojenie, či partnerstvo medzi tretími podnikmi navzájom (v druhej a tretej línii). V prípade pochybností odporúčame žiadateľom konzultovať svoje postavenie vo vzťahu k identifikácii MSP s príslušnými zamestnancami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, fondy@siea.gov.sk, 02/ 582 48 458.


9) Oprávneným žiadateľom je subjekt, ktorý je registrovaný na území SR ku dňu podania ŽoNFP. Aký doklad má žiadateľ predložiť, ako prílohu č. 6 – Index bonity, č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP a č.8 – Účtovná závierka vrátane poznámok, ak vznikne po 31.12.2012?

Príloha č. 6 Index bonity – žiadateľ predloží index bonity s vyplnením údajov z dostupných účtovných závierok. V prípade, že žiadateľ vznikol po 31.12.2012 alebo sa jedná o žiadateľa, ktorý vznikol v takom období, že ku dňu predkladania ŽoNFP nemá ukončené svoje prvé účtovné obdobie, ktoré trvalo min. 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, predloží žiadateľ prílohu č. 6 s vyplnenými nulovými hodnotami.

Príloha č. 7 modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – žiadateľ predkladá modelové vyhlásenie sa za MSP za každých okolností. V prípade žiadateľa, ktorý vznikol po 31.12.2012 tento uvádza v modelovom vyhlásení nulové finančné a personálne údaje. V prípade, že ide o podnik, ktorý je v čase založenia prepojený, resp. partnerský, uvádza v modelovom vyhlásení MSP relevantné finančné hodnoty účtovných závierok partnerských a prepojených podnikov za predchádzajúce účtovné obdobie a zároveň uvádza počet zamestnancov takýchto podnikov za predchádzajúce účtovné obdobie.

Príloha č. 8 – Účtovná závierka – žiadateľ, ktorý vznikol po 31.12.2012 predloží čestné vyhlásenie o irelevantnosti tejto prílohy.


10) Kedy môže žiadateľ začať s prácami na projekte?

Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, najskôr však dňom vyhlásenia výzvy. Základným predpokladom samotnej fyzickej realizácie oprávnenej časti projektu je účinná zmluva s dodávateľom služieb, resp. tovarov na základe zrealizovaného verejného obstarávania.


11) Kedy môže žiadateľ uhradiť prvé výdavky súvisiace s realizáciu projektu?

Žiadateľ je oprávnený vynaložiť neoprávnené výdavky projektu najskôr v deň vyhlásenia výzvy. V prípade oprávnených výdavkov je tieto oprávnený vynaložiť najskôr v deň vyhlásenia výzvy, nie však skôr ako nadobudne účinnosť zmluva žiadateľa s dodávateľom, ktorý bol vybratý ako víťazný uchádzač v rámci procesu verejného obstarávania.


12) Kedy môže byť vyplatené NFP prijímateľovi?

NFP môže byť vyplatené prijímateľovi až po splnení všetkých podmienok oprávnenosti vynaložených výdavkov, z ktorých sa vypočítava relevantná časť NFP (aplikáciou intenzity pomoci). Najskorší možný termín vyplatenia NFP z oprávnených výdavkov je po vykonaní administratívnej kontroly postupov a princípov verejného obstarávania zo strany vykonávateľa, pokiaľ bude skonštatované, že nedošlo k porušeniu príslušnej legislatívy a ostatných podmienok vzťahujúcich sa k verejnému obstarávaniu.


13) V rámci predmetu zákazky bude žiadateľ obstarávať 4 strojné zariadenia (4 logické celky). Ako sa bude realizovať verejné obstarávanie? Bude ho potrebné rozdeliť na 4 verejné obstarávania (keďže dodávateľmi rôznych celkov môžu byt aj rôzne firmy a celky sa musia vyhodnocovať podľa najnižšej ceny samostatne), alebo sa uskutoční jedno verejné obstarávanie na 4 rôzne predmety zákazky?

Vykonanie verejného obstarávania sa riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Delenie zákazky upravuje §5 ods. 12 „Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona.“

Pri verejnom obstarávaní nie je pre žiadateľa záväzné dodržanie hodnotiaceho kritéria najnižšia cena, ale môže v súlade so zákonom zvoliť aj iné kritérium „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“. Záväznou povinnosťou vyplývajúcou pre žiadateľa z príručky pre žiadateľa pri výkone verejného obstarávania je, aby predmetom technickej špecifikácie pre výkon verejného obstarania boli rovnaké logické celky, ako boli logické celky v predmete prieskumu trhu (nesmie dôjsť k zámene obstarávaných logických celkov v procese verejného obstarávania oproti tým, ktoré majú byť predmetom projektu).

Predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky.


14) Príloha č. 1 Žiadosti o poskytnutie NPF – Opis projektu obsahuje v bode 5.1 Vývoj počtu zamestnancov k 31.12. za prechádzajúce 3 roky. Od ktorého obdobia sa 3 roky vykazujú?

V Opise projektu sa preukáže vývoj počtu zamestnancov za predchádzajúce 3 kalendárne roky ku dňu podania Žiadosti o poskytnutie NFP, t.j. za roky 2010, 2011 a 2012.


15) V opise projektu v tab. 5.2 „Prehľad získanej pomoci de minimis za posledné 3 roky“ sa podľa príručky pre žiadateľa má uvádzať  získaná pomoc za roky 2011, 2012 a 2013 do dňa podania ŽoNFP.  Získanou pomocou sa považuje pomoc, ktorá bola v týchto rokoch reálne vyplatená?

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o  pomoci de minimis sa minimálna pomoc považuje za poskytnutú v okamihu, kedy sa príjemcovi prizná právny nárok prijať pomoc podľa uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov (napr. deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia poskytovateľa o poskytnutí minimálnej pomoci, deň podpísania zmluvy, resp. dohody).

V praxi vzniká právny nárok čerpať pomoc de minimis najčastejšie nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. V prípadoch, kde sa pomoc poskytuje dohodou, je to nadobudnutie účinnosti dohody a v prípadoch, kde sa neuzatvára zmluva/dohoda je to deň právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí pomoci, ktorý dáva právo čerpať pomoc.

 

Upozornenie:

Podmienky ako aj spôsob výpočtu poskytnutej pomoci sú zadefinované v kapitole 2.5.3 príručky pre žiadateľa.


16) Koľko krycích listov je žiadateľ povinný predložiť v rámci prílohy č. 2 Žiadosti poskytnutie NFP Krycí list prieskumu trhu?

V súlade s príručkou pre žiadateľa, žiadateľ predkladá jeden krycí list na všetky vykonané prieskumy trhu na úrovni logických celkov. Ak žiadateľ má viac logických celkov ako tri, je potrebné tento formulár doplniť o nové riadky. Taktiež, ak žiadateľ osloví viac ako 3-4 potenciálnych záujemcov, je potrebné tento formulár doplniť o nové riadky.


17) Ako je potrebné postupovať pri identifikácií podniku v ťažkostiach?

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 1.2.2013 aktualizovanú Inštrukciu k aplikácii rýchleho testu identifikácie podniku v ťažkostiach, ktorá obsahuje aj prílohu: TEST podniku v ťažkostiach.

Na základe rýchleho testu si môže žiadateľ vykonať analýzu vlastnej finančno-ekonomickej situácie z pohľadu posúdenia naplnenia podmienok pre identifikáciu podniku v ťažkostiach.

Inštrukcia k aplikácii rýchleho testu identifikácie podniku v ťažkostiach
Príloha č. 1 – Podnik v ťažskotiach – TEST v znení aktulizácie č.1


18) Aké doklady predkladá žiadateľ v rámci prílohy č. 11 v prípade, ak budovu v ktorej bude projekt realizovať má v prenájme, pričom pozemky pod budovou v prenájme od ich vlastníka/-kov nemá. Postačuje v tomto prípade ak predloží LV vlastníka nehnuteľnosti a nájomnú zmluvu na budovu s vlastníkom nehnuteľnosti a katastrálnu mapu?

Pri vlastníckych vzťahov je potrebné postupovať podľa toho, kde  bude predmet projektu umiestnený.

To znamená, že ak ide o technológiu, ktorá bude prevádzkovaná v hale, pričom žiadateľ má majetkovoprávne vysporiadané vlastnícke práva k danej hale tak, že je oprávnenú nehnuteľnosť užívať, avšak nemá vysporiadané vzťahy k pozemkom pod touto budovou, je táto situácia akceptovateľná.

Ak ide o predmet projektu, ktorý bude umiestnený na pozemku mimo budov napr. (betónárka), je potrebné, aby boli vysporiadané vlastnícke vzťahy k predmetnému pozemku.


19) Je nutné v rámci predkladanej prílohy č. 8 podľa bodu b) aby príslušný Daňový úrad overoval aj Poznámky k účtovnej závierke (v prípade výkazov podvojného účtovníctva) na každej strane, alebo sa bude akceptovať predloženie neoverenej kópie dokumentu?

V zmysle podmienok výzvy uvedených v Príručke pre žiadateľa Žiadateľ je povinný predložiť prílohu č. 8 ŽoNFP overenú Daňovým úradom na úvodnej strane, avšak iba za predpokladu, že sa jedná o úradne zviazaný dokument. V opačnom prípade je nutné, aby daňový úrad overil každú stranu. Uvedené ustanovenie sa vzťahuje najmä k účtovných výkazom Súvaha, Výkaz ziskov a strán, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch.

Zo strany vykonávateľa bude akceptované, ak predmetom overenia zo strany daňového úradu bude iba Súvaha a Výkaz ziskov a strát, pričom poznámky k účtovnej závierke nemusia byť osobitne overené daňovým úradom. V prípade poznámok bude akceptované predloženie úplnej fotokópie poznámok.


20) K akému termínu sa posudzuje, či je pracovné miesto obsadené zamestnancom, ktorý spĺňa definíciu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29 rokov“?

Z hľadiska posudzovania naplnenia všetkých podmienok pre naplnenie definície príslušného merateľného ukazovateľa sa do úvahy berie aktuálny status novoprijatého zamestnanca ku dňu jeho nástupu do zamestnania u žiadateľa/prijímateľa. Z uvedeného vyplýva, že vek uchádzača o zamestnanie, ako aj dĺžka evidencie zamestnanca ako uchádzača o zamestnanie na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sa posudzuje k termínu nástupu zamestnanca do zamestnania u žiadateľa/prijímateľa..


21) Aký je postup v prípade, že zamestnanec, ktorý je vykazovaný v rámci merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29 rokov“ v priebehu jeho zamestnávania u prijímateľa prekročí vekovú hranicu? Je prijímateľ v tomto prípade povinný „preobsadiť“ takéto pracovné miesto novým uchádzačom o zamestnanie spĺňajúcim podmienky definície predmetného merateľného ukazovateľa?

Nie, prijímateľ v tomto prípade nemusí „preobsadiť“ pracovné miesto novým uchádzačom o zamestnanie spĺňajúcim všetky podmienky definície merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29 rokov“. Naplnenie definície merateľného ukazovateľa sa sleduje k termínu samotného zamestnania príslušného zamestnanca a ďalej sa v čase tieto podmienky pri konkrétnom zamestnancovi, ktorý už napĺňal podmienky definície merateľného ukazovateľa k termínu jeho  nástupu do zamestnania, nesledujú.


22) Aký je postup v prípade, že zamestnanec, ktorý je vykazovaný v rámci merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29 rokov“ ukončí svoj pracovno-právny pomer u prijímateľa? Je prijímateľ v tomto prípade povinný obsadiť takto uvoľnené pracovné miesto novým uchádzačom o zamestnanie spĺňajúcim podmienky definície predmetného merateľného ukazovateľa?

Áno, v prípade, že vznikne situácia, kedy zamestnanec, ktorý k termínu jeho zamestnania u prijímateľa spĺňal všetky podmienky definície merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29 rokov“ ukončí svoj pracovno-právny pomer s prijímateľom, je prijímateľ povinný obsadiť uvoľnené pracovné miesto uchádzačom o zamestnanie spĺňajúcim definíciu predmetného merateľného ukazovateľa. Naplnenie definície merateľného ukazovateľa pri novom obsadzovaní uvoľneného pracovného miesta sa sleduje opätovne len k termínu nástupu uchádzača o zamestnanie do zamestnania u prijímateľa.


23) Je prijímateľ povinný obsadiť uvoľnené pracovné miesto podľa bodu 22 zamestnancom spĺňajúcim definíciu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29 rokov“ aj v prípade, že pôvodný zamestnanec počas zamestnania u prijímateľa už prekročil vekovú hranicu?

Áno, prijímateľ je za každý okolností povinný obsadiť uvoľnené pracovné miesto vykazované v rámci všetkých merateľných ukazovateľov zameraných na tvorbu a obsadzovanie pracovných miest takým uchádzačom o zamestnanie, ktorý k termínu nástupu do zamestnania u prijímateľa naplní všetky podmienky definície príslušného merateľného ukazovateľa.


24) Akým spôsobom ovplyvňujú výsledky indexu bonity hodnotenie žiadosti o NFP? Je bodové hodnotenie niektorej z hodnotiacich otázok naviazané na výsledky indexu bonity? V prípade že áno je toto bodové hodnotenie v odbornom hodnotení kvantifikované? Môže mať negatívne hodnotenie indexu bonity žiadateľa za následok vylúčenie jeho žiadosti o NFP?

Hodnotenie prijímateľa prostredníctvom Indexu bonity nepatrí do skupiny diskvalifikačných kritérií. Index bonity je jedným z vážnych vstupov pre posúdenie ekonomickej stability podniku a finančnej udržateľnosti podniku/projektu.


25) Ktorá inštitúcia resp. orgán vydáva Potvrdenie v súvislosti s povinnou prílohou č. 13 Žiadosti o NFP – Doklad o vplyve realizácie projektu na životné prostredie na aktivity obsiahnuté v rámci ŽoNFP?

Príslušným orgánom pre vydanie dokladu o vplyve realizácie projektu na životné prostredie je obvodný úrad životného prostredia, kde sa projekt bude realizovať.


26) V prípade, že je súčasťou technológie vysokozdvižný vozík, je tento výdavok oprávnený, aj keď je to mobilná súčasť technológie?

Nie, výdavky na vysokozdvižný vozík nemožno považovať za oprávnené výdavky nakoľko sa nejedná o dopravné zariadenie, ktoré má vopred zadefinovanú dráhu pohybu.


27) Sú položky školenia, doprava, montáž a uvedenie technológie do prevádzky oprávnenými výdavkami?

Za oprávnené výdavky je možné považovať výdavky, ktoré vstupujú do obstarávacej ceny technológie v zmysle zákona o účtovníctve. Pri určovaní položiek, ktoré súvisia s obstaraním a sú súčasťou obstarávacej ceny je nevyhnutné postupovať v súlade s postupmi účtovania. Tzn. ak sú tieto výdavky súčasťou obstarávacej ceny technológie nakupovanej v rámci projektu, sú oprávnenými výdavkami.