Predĺženie Výzvy KaHR-21SP-0901 do 1. marca 2010

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 17. februára 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP KaHR – 21SP – 0901, cieľom ktorého je  zmena termínu predkladania žiadostí o NFP z pôvodného 22. február 2010 na 1. marca 2010. Dôvodom posunu termínu predkladania Žiadostí o NFP je nefunkčnosť Rady pozemkového fondu.

Usmernením sa zároveň mení príslušná časť textu Výzvy na Predkladanie žiadostí o NFP:

V prípade, že sa realizácia projektu týka pozemkov (vo vlastníctve štátu, resp. neznámych vlastníkov) v správe Slovenského pozemkového fondu, predloží žiadateľ v rámci prílohy č. 21 žiadosti o NFP vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu z ktorého je zrejmé, že bola žiadateľom predložená žiadosť o uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na dotknuté pozemky.

V prípade schválenia žiadosti o NFP a podpísania zmluvy o poskytnutí NFP bude vyplatenie NFP, resp. časti NFP vyplývajúce z prvej úplnej a správnej žiadosti o platbu podmienené predložením účinnej dlhodobej nájomnej zmluvy na dotknuté pozemky.

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

 

Podrobnejšie informácie k Usmerneniu č. 2 k Výzve KaHR-21SP-0901.