Predĺženie prechodného obdobia do konca septembra, počas ktorého nie je potrebné vypĺňať monitorovacie správy cez ITMS

V zmysle aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (verzia 4.2) si dovoľujeme informovať prijímateľov pomoci o predĺžení prechodného obdobia do 30. 9. 2010, počas ktorého prijímateľ nebude povinný priebežné monitorovacie správy, záverečnú monitorovaciu správu projektu a následné monitorovacie správy projektu vypĺňať a odosielať elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS.

Príručka porálu ITMS (.pdf)

 

S platnosťou od 11. júna 2011 administruje výzvy spojené s podporou rozvoja malého a stredného podnikania Slovenská inovačná a energetická agentúra.