Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 5. hodnotiace kolo výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zameranej na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, sa predlžuje. Pôvodný termín uzavretia kola 31.5.2022 sa predlžuje do 30.6.2022, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.