Odovzdávanie projektov v rámci výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra oznamuje potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101, že žiadosti o NFP sa budú preberať v zmysle podmienok uvedených vo výzve výlučne v sídle SIEA na ul. Bajkalská 27, 827 99 Bratislava.

 

Dňa 28.2.2012 v čase od 8:00 do 16:00 v miestnosti, č.dv. 458 a dňa 29.2.2012 v rovnakom čase, teda od 8:00 do 16:00 v miestnosti, č. dv. 453.

 

Podrobnejšie informácie o výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101