Na rekonštrukciu rozvodov centralizovaného zásobovania teplom v regióne hornej Nitry je z európskych zdrojov k dispozícii 15 miliónov €

Na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov centralizovaného zásobovania teplom v regióne hornej Nitry je v 75. výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia k dispozícii 15 miliónov €. Žiadosti je možné podávať priebežne. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra 20. 7. 2022. Výzva je súčasťou podporných projektov zameraných na transformáciou uhoľného regiónu Horná Nitra. V decembri 2023 sa plánuje ukončenie prevádzky uhoľnej elektrárne Nováky, ktorá zásobuje teplom aj Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany.

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvody tepla alebo rozvody tepla podľa zákona o tepelnej energetike. Miera podpory je v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci najviac 85 % z celkových oprávnených výdavkov. Na jednu žiadosť je možné v rámci tejto výzvy získať príspevok maximálne 7,5 milióna €.

Oprávnené sú investičné projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla, ktoré definíciu energeticky účinného systému centralizovaného systému zásobovania teplom spĺňajú alebo ju budú spĺňať na základe pomoci z poskytnutého finančného príspevku po realizácii projektu. Zároveň musí byť vopred energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.

Výzva s kódom OPKZP-PO4-SC451-2022-75 bude otvorená, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 31. 8. 2022. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch.