73. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla s kódom OPKZP-PO4-SC451-2021-73.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu výhradne okres Prievidza a/alebo okres Partizánske.