Výzva zameraná na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 06.04.2018 vyhlásila 39. Výzvu zameranú na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.

 

Výzva s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39 je vyhlásená v rámci Špecifického cieľa 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 7 000 000 EUR.

 

Podrobné informácie k výzve sú zverejnené na webovom sídle  www.op-kzp.sk