Výzva pre potenciálnych externých hodnotiteľov projektov OP KaHR

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) vyhlásilo 8. februára 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP KaHR v rámci Podopatrenia 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácii a technologických transferov, Opatrenia 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Prioritnej osi 2 – Energetika a Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.


V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte Helenu Ševcechovú na emailovej adrese helena.sevcechova@mhsr.sk, prípadne telefonicky na čísle 02/ 4854 2516.


Kritériá:

1.  Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácii a technologických transferov
Kritériá pre zaradenie do databázy externých hodnotiteľov:
 • VŠ vzdelanie II. alebo III. stupňa technického alebo ekonomického zamerania;
 • 5 ročná prax v oblasti podnikania, riadenia alebo poskytovania konzultácií v priemysle (vrátane pedagogickej činnosti);
 • ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel, Internet Explorer …);
 • nestrannosť;
 • bezúhonnosť.
Doplňujúce požiadavky:
 • znalosť politiky podpory a rozvoja MSP;
 • znalosť inovačnej politiky SR;
 • znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);   
 • základné znalosti právnych noriem EÚ a SR v oblasti štrukturálnych fondov;
 • schopnosť analyzovať a vyhodnocovať podnikateľské zámery;
 • schopnosť analyzovať a vyhodnocovať finančné analýzy a logické rámce;
 • skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
 • schopnosť pracovať pod časovým tlakom;
 • objektívnosť;
 • čestnosť.
2.  Opatrenia 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Kritériá pre zaradenie do databázy externých hodnotiteľov:
 • VŠ vzdelanie II. alebo III. stupňa technického, prírodovedného alebo ekonomického zamerania;
 • 5 ročná prax v oblasti podnikania, projektovania, riadenia alebo poskytovania konzultácií v priemysle (vrátane pedagogickej činnosti);
 • ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel, Internet Explorer …);
 • nestrannosť;
 • bezúhonnosť.
Doplňujúce požiadavky:
 • znalosť politiky podpory a rozvoja MSP;
 • znalosť inovačnej politiky SR;
 • znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);    
 • základné znalosti právnych noriem EÚ a SR v oblasti štrukturálnych fondov;
 • schopnosť analyzovať a vyhodnocovať podnikateľské zámery;
 • schopnosť analyzovať a vyhodnocovať finančné analýzy a logické rámce;
 • skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
 • schopnosť pracovať pod časovým tlakom;
 • objektívnosť;
 • čestnosť.
3.  Prioritnej osi 2 – Energetika
Kritériá pre zaradenie do databázy externých hodnotiteľov:
 • VŠ vzdelanie II. alebo III. stupňa technického zamerania;
 • 5 ročná prax v oblasti projektovania alebo riadenia v energetike alebo strojníctve (vrátane pedagogickej činnosti);
 • ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel, Internet Explorer …);
 • nestrannosť;
 • bezúhonnosť.
Doplňujúce požiadavky:
 • znalosť politiky podpory a rozvoja MSP;
 • znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);
 • znalosť energetickej politiky SR
 • znalosť stratégie energetickej bezpečnosti SR
 • základné znalosti právnych noriem EÚ a SR v oblasti štrukturálnych fondov;
 • schopnosť analyzovať a vyhodnocovať podnikateľské zámery;
 • schopnosť analyzovať a vyhodnocovať finančné analýzy a logické rámce;
 • skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
 • objektívnosť;
 • čestnosť;
 • schopnosť pracovať pod časovým tlakom.
4.  Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Kritériá pre zaradenie do databázy externých hodnotiteľov:
 • VŠ vzdelanie II. alebo III. stupňa prírodovedného, ekonomického alebo humanitného zamerania;
 • 5 ročná prax v oblasti podnikania, riadenia alebo poskytovania konzultácií v podnikaní v oblasti cestovného ruchu (vrátane pedagogickej činnosti);
 • ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel, Internet Explorer …);
 • nestrannosť;
 • bezúhonnosť.
Doplňujúce požiadavky:
 • znalosť koncepčných a strategických dokumentov cestovného ruchu na úrovni Slovenska, minimálne v rozsahu Stratégie rozvoja cestovného ruchu v SR do r. 2013, Štátnej politiky cestovného ruchu SR a Regionalizácie cestovného ruchu;
 • znalosť politiky podpory a rozvoja MSP;
 • znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);
 • základné znalosti právnych noriem EÚ a SR v oblasti štrukturálnych fondov;
 • schopnosť analyzovať a vyhodnocovať podnikateľské zámery;
 • schopnosť analyzovať a vyhodnocovať finančné analýzy a logické rámce;
 • skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
 • schopnosť pracovať pod časovým tlakom;
 • objektívnosť;
 • čestnosť.

 

Žiadosti o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je potrebné zaslať do 5. apríla 2013 v písomnej forme na adresu:

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor riadenia operačných programov a metodiky

Mierová 19

827 15  Bratislava

 

Na obálke je potrebné uviesť: „Externý hodnotiteľ OP KaHR“. V žiadosti je potrebné uviesť prioritnú os, opatrenie a prípadne podopatrenie, v rámci ktorého žiadate o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov.

 

Spolu so žiadosťou je potrebné zaslať štruktúrovaný životopis na vyplnenom formulári, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy, vrátane všetkých podkladových dokumentov potvrdzujúcich požadovanú kvalifikáciu (kópia vysokoškolského diplomu, certifikátov, resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní, resp. absolvovanom školení), ako aj čestné vyhlásenie, ktoré je prílohou č. 2 tejto výzvy. V prílohe č. 1 (v časti 11) je potrebné uviesť ďalšie údaje v nadväznosti na získané teoretické alebo praktické skúsenosti záujemcu, ktoré môžu prispieť k naplneniu požadovaných kritérií alebo doplňujúcich požiadaviek.

 

Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať uvedené náležitosti, alebo nebudú zaslané v stanovenom termíne (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) nebudú akceptované.

 

Do databázy externých hodnotiteľov môžu byť zaradené iba osoby nezávislé od potenciálnych žiadateľov. Podmienku zákazu zaujatosti definuje zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného nebudú akceptované žiadosti predkladané osobami, ktoré participujú na vypracovaní alebo realizácii projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov.

 

Hodnotiteľ sa zaradením do databázy zaväzuje k nestrannosti, zachovaniu dôvernosti informácií a vylúčeniu konfliktu záujmov. Ak sa v procese odborného hodnotenia externému hodnotiteľovi preukáže spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie ostatných hodnotiteľov, porušenie zásad konfliktu záujmov, hodnotenie v rozpore so stanovenými pravidlami na hodnotenie a pod., je hodnotiteľ povinný vrátiť vyplatené prostriedky/odmenu.

 

Žiadosť v rámci vyhlásenej výzvy na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov, keďže sa jedná o doplnenie v súčasnosti platne evidovaných databáz Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, nepredkladajú tí hodnotitelia, ktorí boli v minulosti do databázy zaradení a zároveň ktorým nebolo k dátumu vyhlásenia výzvy doručené oznámenie o vyradení z databázy.

 

Za bezúhonného sa na účely zaradenia do databázy externého hodnotiteľa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené. Bezúhonnosť sa preukazuje doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, na základe písomnej žiadosti MH SR pred zaradením externého hodnotiteľa do databázy.

 

Prílohy:

1.  Formulár životopisu

2.  Formulár čestného vyhlásenia

 

S osobnými údajmi v žiadosti bude zaobchádzané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov.