V prvých materských školách obnovených vďaka európskej podpore spotrebujú podstatne menej energie už túto vykurovaciu sezónu

V prvých materských školách obnovených vďaka európskej a štátnej podpore z Operačnému programu Kvalita životného prostredia spotrebujú podstatne menej energie už túto vykurovaciu sezónu. Celkovo bolo zatiaľ schválených 75 žiadostí obcí o príspevok na obnovu materských škôl, ďalšie projekty čakajú na hodnotenie.

Žiadosti obcí a miest o podporu obnovy materských škôl za účelom zníženia energetickej náročnosti tvorili štvrtinu z takmer tristo schválených projektov v prvej výzve, ktorú administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra. „Budovy neboli len zateplené. Vo väčšine prípadov sa vymieňajú aj okná, modernizuje sa osvetlenie, vykurovacie systémy a v mnohých chcú využívať aj obnoviteľné zdroje energie. Podmienkou bola systematická obnova a vhodné opatrenia museli navrhnúť energetickí audítori,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Väčšina z budov splní po obnove požiadavky na ultranízkoenergetický štandard a niektoré sa zaradia medzi budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Medzi obnovené budovy patria aj materské školy na Bradáčovej ulici a na ulici Hošťáky v Myjave. Na zásadnú obnovu piatich pavilónov využilo mesto nenávratný príspevok viac ako 1,2 milióna €, celkové oprávnené výdavky na projekt presiahli 1,3 milióna €. V rámci obnovy vymenili aj staré plynové kotly za tepelné čerpadlá, vďaka čomu sa zásadne znížia aj emisie CO2. Podobne ako v ostatných materských školách aj v Myjave očakávajú, že sa po obnove zníži spotreba energie o viac ako 50 %. „Na reálne zníženie spotreby má vždy vplyv aj to, ako hospodárne budú energiu v budovách využívať. Koľko v skutočnosti ušetria, bude jasné až po prvom roku prevádzky,“ upozorňuje S. Gavorová.

Šancu získať významnú podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekty zamerané na významné zníženie energetickej náročnosti verejných budov v mimobratislavských regiónoch mali okrem obcí a miest aj vyššie územné celky a po prvý raz aj subjekty ústrednej správy a verejnoprávne inštitúcie. V Operačnom programe Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, je na tento účel v aktuálnom programovom období určených viac ako 400 miliónov €. V prvej výzve bolo pre verejnoprávne inštitúcie a subjekty ústrednej správy, ako sú štátne rozpočtové a príspevkové organizácie a fondy, vyčlenených 40 miliónov €. Suma pre územnú samosprávu bola, aj na základe vysokého záujmu o podporu, zvýšená na 120 miliónov €. Viaceré projekty z tejto výzvy sú už úspešne ukončené a viac ako 170 projektov sa realizuje.

Vysoký záujem samospráv o podporu sa prejavil aj v druhej výzve s rovnakým zameraním, ktorá bola vyhlásená vo februári 2017. Z celkovej sumy 120 miliónov € má byť polovica využitá pre projekty ústrednej správy a verejnoprávnych inštitúcií, druhá pre územnú samosprávu. V oboch výzvach boli jednoznačne pripravenejšie obce, mestá a vyššie územné celky, ktoré majú s takýmito projektmi aj viac skúseností.