Uzatvorenie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30.9.2019 uzatvorila výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36 zameranej na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív.

Po termíne 30.9.2019 nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.