Usmernenie č. 3 k 19. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydalo dňa 20.2.2018 Usmernenie č. 3 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19.


CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD

Cieľom Usmernenia č. 3 k 19. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej len „usmernenie“) je zmena formálnej náležitosti 19. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej len „výzva“), a to konkrétne zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
Celková alokácia na výzvu sa zvýši z pôvodných 120 000 000 EUR (60 000 000 EUR pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 60 000 000 EUR pre subjekty územnej samosprávy) na 177 000 000 EUR (60 000 000 EUR pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 117 000 000 EUR pre subjekty územnej samosprávy).

SO pre OP KŽP rozhodol o zvýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu najmä z nasledovných dôvodov:
Na základe objemu žiadaných finančných prostriedkov v žiadostiach o NFP predložených subjektmi územnej samosprávy v 1., 2. a 3 hodnotiacom kole je preukázateľný vyšší dopyt zo strany tejto kategórie žiadateľov v porovnaní s pôvodne vyčlenenou indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
Cieľom zmeny je optimalizácia využitia alokácie prioritnej osi 4 OP KŽP za účelom efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci OP KŽP s ohľadom na plnenie podmienok výkonnostného rámca a pravidiel čerpania záväzkov na úrovni OP KŽP.

 

Týmto usmernením sa mení výlučne text výzvy. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bezo zmeny. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 20.02.2018. Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na potrebu úpravy žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením sú zverenené na webovom sídle www.op-kzp.sk .