Usmernenie č.1 k 35. Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 28.2.2018 Usmernenie č.1 k 35. Výzve zameranej na zameranej na Podporu zavádzania systémov energetického a environmentálneho manažérstva na úrovni ústrednej správy a samosprávy vo vzťahu k:


1. doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“

 

2. upresnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 13 „Podmienka oprávnenosti aktivít projektu“ a doplnenie Prílohy č. 10 Nízkouhlíková stratégia/Koncepcia rozvoja obce v oblasti energetiky/Akčný plán udržateľného energetického rozvoja prijatý v rámci Dohovoru primátorov a starostov pre preukázanie splnenia uvedenej podmienky;

 

3.zosúladenie Príručky pre žiadateľa a Formuláru ŽoNFP s formulárom Výzvy na predkladanie ŽoNFP v zmysle bodov 1 a 2 a doplnenie odvolávok na zákony relevantné pre danú výzvu;

 

4.aktualizácia formuláru ŽoNFP v zmysle vydaného vzoru CKO č. 15 a doplnenie ŽoNFP, časť 15. Čestné vyhlásenia žiadateľa v nadväznosti na podmienky poskytnutia príspevku definované vo výzve.

 

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.


Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením sú zverejnené na stránke  www.op-kzp.sk