Urbanistické plánovanie a udržateľnosť v rámci energetického a environmentálneho inžinierstva budov

Urbanistickému plánovaniu a udržateľnosti v rámci energetického a environmentálneho inžinierstva budov bol venovaný online workshop, ktorý sa konal 19. októbra 2021 v Litve v rámci medzinárodného projektu SHREC Interreg Europe.

Stretnutie viedla Laima Kauspadiene, riaditeľka Vedeckého a technologického parku Sunrise Valley. Na podujatí sa zúčastnili litovskí odborníci v energetickom sektore, ako napríklad prezident Litovského združenia solárnej energie, námestníčka ministra energetiky či vedúci laboratória vodíkovej energie.

Hlavné prezentácie workshopu:

  • Riešenia zelenej energie pre život v meste
  • Slnečná energia pri renovácii – rodinný dom s nulovými emisiami
  • Investovanie do veternej energie smerom k stabilnejšej a spoľahlivejšej budúcnosti
  • Výskumné a vývojové aktivity v oblasti vodíka v Litve
  • Veterné elektrárne – úrovne rozvoja v krajine, regióne a trendy

Po interaktívnych prezentáciách, ktoré sprevádzali aj krátke videá s osvedčenými postupmi a fotodokumentáciou, nasledovali simultánne diskusie v oddelených miestnostiach. Následne dostali všetci účastníci stretnutia priestor na zhrnutie jednotlivých diskusií.

Témy diskusií:

  • Energetické spoločenstvá – pritiahnutie občianskej spoločnosti k procesu dekarbonizácie
  • Budovanie integrovaných fotovoltaických systémov
  • Vlastná spotreba ako prostriedok na podporu rozvoja veternej energie v domácnostiach
  • Šírenie myšlienok veternej energie v spoločnosti
  • Schémy podpory pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie

Na záver workshopu účastníci zdôraznili dôležitosť podpory využívania obnoviteľnej energie a vyvíjania aktivít na cielené zvyšovanie povedomia o tejto téme, ako aj aktívne zapájanie vládnych aj mimovládnych organizácií do tvorby efektívnej udržateľnosti.

Medzinárodný projekt SHREC (SHifting towards Renewable Energy for Transition to Low Carbon Energy) má za cieľ zdokonaliť regionálne a národné politiky, ktoré podporujú zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a zároveň podporiť
výrobu a používanie obnoviteľných zdrojov energie v priemysle, firmách a domácnostiach a v neposlednej rade tým prispieť k nízko uhlíkovej energetickej budúcnosti.

Viac informácií o projekte SHREC nájdete na: www.interregeurope.eu/shrec. k dispozícii sú aj prezentácie z projektového stretnutia.