Upozornenie k verejnému obstarávaniu v rámci OP KaHR

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Slovenská inovačná a energetická agentúra týmto dôrazne upozorňuje žiadateľov/prijímateľov zo súkromného sektora, aby pri realizácii verejného obstarávania, preukázateľne začatom po 30. júni 2013, striktne postupovali v súlade s § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znením platnom a účinnom od 1. júla 2013. 

 

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať postupy ako verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102, t.j. podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska, t.j. v súlade s bodom 20. Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,  Kód výzvy KaHR-111DM-1301, zo dňa 16. mája 2013, ktoré je verejne prístupné na webovom sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.