Prezentácie zo seminára Energetický investičný deň o pomoci zo štrukturálnych fondov

Prispieť k zlepšeniu procesov pri podpore energetických projektov financovaných zo štrukturálnych fondov bolo cieľom seminára, ktorý 26. novembra 2012 v Bratislave usporiadala SIEA v spolupráci s Rakúskou energetickou agentúrou (AEA).

Seminár zorganizovala SIEA v rámci projektu SF Energy Invest spolufinancovaného zo zdrojov európskeho komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa  (IEE).


Soltesova.jpgStarinsky.jpgBroom.jpgUcastnici.jpg

 

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia organizácií zaoberajúcich sa implementáciou prostriedkov zo štrukturálnych fondov určených na podporu  energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie i potenciálni žiadatelia o nenávratnú finančnú pomoc v nasledujúcom programovom období 2014 – 2020.

 

Prezentácie zo seminára:

Stručná informácia o projekte SF Energy Invest

Johannes Schmidl, Rakúska energetická agentúra

Využívanie štrukturálnych fondov na investície do energetických projektov

Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Optimalizácia podporných schém a administratívnych postupov pre projekty trvalo udržateľnej energie

Pavel Starinský, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Rekonštrukcia mestskej výhrevne v Senici na spaľovanie biomasy

František Sás, Comeron Group

EPEC a projekty v oblasti energetickej efektívnosti

Stuart Broom, Európske expertné PPP centrum, Európska investičná banka

Podpora investícií zameraných na trvalo udržateľnú energetiku v rámci Kohéznej politiky

Pavel Starinský, Slovenská inovačná a energetická agentúra