Prezentácia k výzve č. 63 zameranej na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Dňa 25.6. 2020 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačný seminár v Bratislave k výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR – OPKZP-PO4-SC411-2020-63.

 

Prezentácia k výzve č. 63 zameranej na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe SR