Poučenie žiadateľov o dotáciu/NFP vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády SR

Za účelom predchádzania korupcie v procese poskytovania a čerpania dotácie/nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), Úrad vlády Slovenskej republiky ako poskytovateľ dotácie/NFP, v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky, vydal  upozornenie pre žiadateľa o dotáciu/NFP.POUČENIE žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky


Poskytovateľ dotácie/nenávratného finančného príspevku:              
Úrad vlády Slovenskej republiky
Nám. Slobody 1
813 70 Bratislava

 

1. Poskytovateľ dotácie/NFP, ako aj žiadateľ o dotáciu/NFP, sú v procese poskytovania a čerpania dotácie/NFP  povinní zdržať sa akéhokoľvek konania resp. prejavov, ktoré by viedli k podozreniu z naplnenia skutkovej podstaty niektorého z trestných činov korupcie – prijímanie úplatku, podplácanie a nepriama korupcia podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“)

 

2. Trestného činu prijímania úplatku (§ 328 až § 331 trestného zákona) sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.


3. Trestného činu podplácania(§ 332 až § 335 trestného zákona) sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkciealebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe.


4. Trestného činu nepriamej korupcie (§ 336 trestného zákona) sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 328, § 329, § 330 alebo § 331 trestného zákona, alebo za to, že tak už urobil.


5. V prípade, že sa žiadateľ o dotáciu/NFP hodnoverným spôsobom dozvie, že niekto iný spáchal trestný čin podplácania, prijímania úplatku alebo nepriamej korupcie podľa trestného zákona, má povinnosť bez odkladu toto oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní – priamo na Národnú protikorupčnú jednotku Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra SR na nasledovných kontaktných adresách: 


expozitúra Bratislava
Račianska 45
812 72 Bratislava
tel.: 09610 56382
fax: 09610 59151
e-mail: korupcia@minv.sk    
 
expozitúra Západ
Osvaldova 2
949 01 Nitra
tel.: 096130 6601
fax: 096130 6609
e-mail: korupcia@minv.sk
 
expozitúra Stred
Partizánska cesta 106
974 64 Banská Bystrica
tel.: 096160 6601
fax: 096160 6609
e-mail: korupcia@minv.sk
 
expozitúra Východ
Rastislavova 69
040 01 Košice
tel.: 09619 66001
fax: 09619 66009
e-mail: korupcia@minv.sk


6. Žiadateľ o dotáciu/NFP je povinný podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty niektorého z trestných činov korupcie podľa trestného zákona bez odkladu oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní aj v prípade, ak mu nie je páchateľ známy.


7. Žiadateľ o dotáciu/NFP je oprávnený podozrenie týkajúce sa korupcie nahlásiť bezplatne prostredníctvom Antikorupčnej linky Úradu vlády Slovenskej republiky, a to aj anonymne, v pracovných dňoch v čase od 8:30 – 14:30 h. na telefónnom čísle 0800 111 001 alebo elektronicky na bpk@vlada.gov.sk.


8. Oznamovaciu povinnosť vo veci podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty niektorého z trestných činov korupcie podľa trestného zákona orgánu činnému v trestnom konaní má aj poskytovateľ dotácie/NFP.


9. Zamestnanci poskytovateľa dotácie/NFP sú poučení o povinnosti dodržiavať Etický kódex zamestnanca a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k náznakom korupčného správania.


10. Podrobnejšie informácie ohľadom problematiky prevencie korupcie je možné nájsť na webovej  adrese Úradu vlády SR  –  http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/.


POUČENIE žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky