Na podporu zariadení využívajúcich OZE je pre podniky vyčlenených 10 mil.€

Na podporu investícií do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie za účelom vlastnej spotreby alebo distribúcie konečným spotrebiteľom je pre podniky vyčlenených 10 miliónov €.

63. výzvu vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra 22. mája 2020. Predmetom výzvy je výstavba zariadení využívajúcich biomasu s maximálnym tepelným príkonom 20 MW prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív. Ďalšou aktivitou je podpora zariadení na výrobu tepla s využitím slnečnej energie, podporené budú tiež tepelné čerpadlá, zariadenia na využitie geotermálnej energie a projekty na energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd. Podporované aktivity prispejú k zvýšeniu výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov.

Jednou z podmienok poskytnutia podpory je predloženie energetického auditu. Energetický audit musí vypracovaný energetickým audítorom, a to minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity.

Výzva je určená pre malé, stredné a veľké podniky, vrátane žiadateľov, ktorí podnikajú v energetike alebo tepelnej energetike v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike alebo zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

Kvalita životného prostredia a efektívne využívanie prírodných zdrojov na energetické účely je jedným z hlavných faktorov regionálneho rozvoja a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Využitie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie môže prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti, vytváraniu sekundárnej zamestnanosti a najmä k úspore fosílnych palív a ochrane životného prostredia.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 mil. €. Výška podpory na projekt je od 10 000 EUR do 200 000 €, pričom celková výška pomoci de minimis jednému podniku nesmie presiahnuť 200 000 € v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 18 mesiacov.

Výzva je otvorená, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne. Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30. júna 2020, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale dvoch mesiacov.

Podklady k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63 sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk