Na podporu zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla je vyčlenených 20 miliónov €

Na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla s maximálnym tepelným príkonom 20 MW je v pripravovanej výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 20 miliónov €.

Výzva, ktorú vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) dňa 18. 12 2019, je súčasťou špecifického cieľa zameraného na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom na základe dopytu po využiteľnom teple. Podporené môžu byť nové alebo existujúce zariadenia, ktoré dosiahnu realizáciou projektu parametre vysokoúčinnej kombinovanej výroby, ako aj existujúce zariadenia vysokoúčinnej kombinovanej výroby prinášajúce v porovnaní s pôvodnou situáciou vyššiu účinnosť.

Výzva umožní podporiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysokoúčinnou kombinovanou výrobou na báze fosílnych palív s výnimkou uhlia, ktoré dodávajú teplo do systémov centralizovaného zásobovania teplom.

Výzva je určená pre subjekty, ktoré dodávajú teplo do centralizovaných systémov zásobovania teplom a sú viac ako 36 mesiacov držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej energetike v oblasti „výroba tepla alebo výroba a rozvod tepla“.

Maximálna výška príspevku je 2 500 000 €. Príspevok môže pokryť maximálne 50 % z oprávnených výdavkov projektu pri malých a stredných podnikoch a 45 % pri veľkých podnikoch. Pri výpočte oprávnených výdavkov sa v prípade tejto výzvy zohľadňuje tzv. kontrafaktuálny scenár. Znamená to, že napr. pri obstaraní nového zariadenia na výrobu elektriny a tepla vysokoúčinnou kombinovanou výrobou sa z celkových výdavkov odpočítajú výdavky, ktoré by bolo nutné vynaložiť na obstaranie a inštaláciu zariadenia určeného na samostatnú výrobu tepla, čo je zvyčajne plynový kotol.

Výzva je otvorená, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Prvé je stanovené ku dňu 31. 3. 2020, ďalšie v trojmesačných intervaloch.

Podklady k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 sú zverejnené na stránke OP KŽP.