Medzinárodný projekt SHREC začal v holandskom Groningene exkurziami v energetických komunitách

Predstavenie národných politík a ukážky dobrej praxe miestnych energetických komunít využívajúcich obnoviteľné zdroje energie boli hlavnými bodmi programu úvodného stretnutia partnerov medzinárodného projektu SHREC, ktoré sa konalo 29. až 31. októbra 2019 v holandskom Groningene.

Organizátorom úvodného projektového stretnutia bola Hanze Univerzita aplikovaných vied, ktorá je zároveň aj hlavným partnerom projektu. V priestoroch univerzitného kampusu riaditeľ Centra aplikovaného výskumu a inovatívneho podnikania pri Hanze univerzity Hugo Velthuijsen a zástupkyňa vedúceho partnera projektu Rima Dijkstra objasnili dohodu o spolupráci, pracovný plán projektu, harmonogram činností podľa jednotlivých semestrov a náležitosti periodického reportovania.

V rámci diskusie sa partneri zhodli, že prvou spoločnou aktivitou bude vypracovanie analýzy využívania OZE a politických nástrojov v každej partnerskej krajine, regióne či meste, aby mohli pripraviť spoločnú analýzu európskej legislatívy v oblasti OZE. Následne každý partner odprezentoval objasnil výzvy, ktorým čelí jeho región v oblasti energetiky a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Druhý deň bol venovaný trom ukážkam dobrej praxe energetických komunít pôsobiacich v oblasti Groningenu. Počas prvej exkurzie v prístave Energy port Eemshaven jeho riaditeľ Cas Konig vysvetlil, že popri hlavnej činnosti zároveň poskytujú priestor pre firmy zamerané na produkciu zelenej energie a udržateľný chemický priemysel a snažia sa pritom spájať firmy s cieľom a podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V prístave funguje aj združenie New Energy Coalition, ktoré sa venuje odkupovaniu elektrickej energie produkovanej z OZE a jej distribúcii, monitorovaniu spotreby energie u konečného spotrebiteľa, analyzovaniu správania a poskytovaním konzultácií a rád, ako znížiť spotrebu na minimum.

Na druhej exkurzii bol predstavený projekt študenta Univerzity Hanze. V rámci projektu s názvom WindZon Winsum si energetické spoločenstvo Winsum Duurzaam nechalo nainštalovať dve menšie veterné turbíny na výrobu elektrickej energie pre okolité farmy, ktoré sú členmi združenia. Cieľom tretej exkurzie bol solárny park energetickej komunity Grunneger power v meste Hoogkerk. Komuniktu tvoria obyvatelia mesta, ktorí z vlastnej iniciatívy postavili solárny park so 7 777 fotovoltickými panelmi. Projekt bol financovaný prostriedkami občanov v kombinácii s úverom z banky.

V posledný deň mítingu sa konal v kampuse Hanze univerzity interregionálny workshop, na ktorom Artur Bobovnický, riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA, prierezovo predstavil históriu, súčasnosť a výhľad EÚ do budúcnosti v oblasti využívania OZE a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Predstavený bol aj projekt Sustainable Ameland. Ameland je ostrov, ktorý sa chce stať energeticky nezávislým a využívať len obnoviteľné zdroje na pokrytie svojej potreby. Od roku 2007 tu prebehli inštalácie rôznych OZE čím dáva praktický príklad toho, že prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo sa deje už teraz a je ho možné realizovať už v súčasnosti.

Medzinárodný projekt SHREC má za cieľ zdokonaliť regionálne a národné politiky, ktoré podporujú zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a zároveň podporiť výrobu a používanie obnoviteľných zdrojov energie v priemysle, firmách a domácnostiach a v neposlednej rade tým prispieť k nízko uhlíkovej energetickej budúcnosti.

Viac informácii o projekte SHREC nájdete na: www.interregeurope.eu/shrec, k dispozícii sú pre podrobnejšie informácie a prezentácie z projektového stretnutia.