Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 9. hodnotiaceho kola výzvy č.46

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 46, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 9. hodnotiaceho kola (do 30.06.2020). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 31.12.2020.