Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02 zameranej na podporu inovácií a technologického transferu plánuje ukončením 4. hodnotiaceho kola výzvu uzavrieť.


Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola, t. j. 15. mája 2017, je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP. Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci tejto výzvy.


Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.