Energetická politika a inovatívne projekty regiónu Piemont

Energetickú politiku a inovatívne projekty regiónu Piemonte  predstavili talianski partneri medzinárodného projektu SHREC Interreg Europe na online stretnutí, ktoré sa konalo 21. januára 2021 v Turíne.

 

Tematických diskusií sa zúčastnili aj odborné skupiny všetkých partnerských krajín, ktoré hodnotili výber prezentovaných tém veľmi pozitívne.

 

Kľúčové body stretnutia:

  •  Vodíkové iniciatívy v Piemonte
  • Energetické spoločenstvá – polytechnika v Turíne
  • Finančné schémy využívajúce ERDF
  • Integrovaný systém diaľkového vykurovania v Turíne a jeho potenciálny rozvoj
  • Zmluvy o energetickej hospodárnosti v Piemonte
  • Renovácia súkromných budov – obchodné modely
  • Iniciatívy v oblasti biomasy

Ako dosiahnuť ciele v oblasti energetiky: od vodíka po biomasu, od diaľkového vykurovania po energetické komunity, od správy európskych fondov po zmluvy o energetickej hospodárnosti, od energetickej renovácie obytných budov po výrobu biometánu z odpadu? Týmito otázkami sa prvej časti stretnutia zaoberala skupina zainteresovaných strán z piemontského regiónu a konzultovala ich s publikom odborníkov z 12 európskych krajín. Workshop bol teda skvelou príležitosťou, kde mohli partneri projektu navzájom diskutovať a pokračovať v plodnej výmene skúseností.

V druhej časti sa región Piemonte zameral na ich vlastné inovatívne projekty, ktorým sa už roky venuje, čím aktívne podporuje energetickú transformáciu v súlade so stratégiami európskej energetickej politiky. Dozvedeli sme sa aj zaujímavé informácie a príklady z praxe o integrovanom systéme centrálneho zásobovania teplom v Turíne, energetických komunitách a zmluvách o energetickej hospodárnosti, schémach financovania na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, obchodných modeloch modernizácie budov a iniciatív v oblasti biomasy.

Medzinárodný projekt SHREC (SHifting towards Renewable Energy for Transition to Low Carbon Energy)  má za cieľ zdokonaliť regionálne a národné politiky, ktoré podporujú zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a zároveň podporiť
výrobu a používanie obnoviteľných zdrojov energie v priemysle, firmách a domácnostiach a v neposlednej rade tým prispieť k nízko uhlíkovej energetickej budúcnosti.

Viac informácií o projekte SHREC nájdete na: www.interregeurope.eu/shrec. k dispozícii sú aj prezentácie z projektového stretnutia.