Cieľom projektu Biomass Policies je zefektívnenie využívania domácich zdrojov biomasy

 

Témami, ako zlepšiť politický rámec pre efektívnejšie využívanie domácich zdrojov biomasy, sa zaoberali špecialisti na seminári, ktorý pripravila SIEA v rámci medzinárodného projektu BiomassPolicies.

 

Na podujatí, ktoré SIEA zorganizovala v spolupráci s Asociáciou výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov (AVEOZ) 3. júna 2014, si vymieňalo skúsenosti 18 expertov z rôznych oblastí – od spracovania biomasy až po jej konečné využitie. Hlavným cieľom stretnutia bolo získať podnety od relevantných aktérov trhu, ktorí dobre poznajú slovenské podmienky.

 

Prednášky sa venovali predovšetkým drevnej biomase a obchodným bariéram spojeným s jej intenzívnejším využívaním. Rozoberali aj ekonomickú perspektívu drevnej biomasy, možnosti spracovania a využitia štiepky, jej skladovanie a problémy s tým súvisiace.

Narodny_den_BiomasPolicies_03062014_SIEA01.jpgNarodny_den_BiomasPolicies_03062014_SIEA04.jpgNarodny_den_BiomasPolicies_03062014_SIEA05.jpgNarodny_den_BiomasPolicies_03062014_SIEA06.jpg

Diskusia sa zamerala aj na existujúce bariéry v zákonoch pre už využívané zdroje biomasy, ako i pre druhy biomasy, ktoré majú potenciál do budúcna, no momentálne ich komplexnému využitiu bránia zákonné prekážky. Viacerí prítomní skonštatovali, že nie sú vytvorené dostatočné podmienky pre jej spracovanie na konečnú premenu alebo chýbajú vhodné podporné mechanizmy. V súvislosti so situáciou na Slovensku sa podrobnejšie spomínali možnosti spracovania hnojovice a slamy z poľnohospodárskej produkcie a ich využitie na výrobu biometánu.

 

Na projekte BiomassPolicies sa okrem SIEA podieľajú aj partnerské organizáciie z 10 členských krajín EÚ. Ich spoločným cieľom je prostredníctvom projektu informovať o možných riešeniach všetky zainteresované subjekty a podporovať záväzky upravujúce využívanie obnoviteľných zdrojov energie vyplývajúce z aktuálne platných koncepčných a strategických dokumentov.


Prezentácie

Projekt BiomassPolicies (ciele, priority, výstupy)

Ing. Michal Németh, odbor medzinárodnej spolupráce a projektov, SIEA

Drevná biomasa – spracovanie, využitie, obnova

 Ing. Milan Oravec CSc., Národné lesnícke centrum, Zvolen

Využitie biomasy v praxi: existujúce bariéry na trhu s ňou

Mgr. Ivan Ďuďák, Intech Slovakia, s.r.o.