Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 6.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 6.1, účinnú od 30.12.2020.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na vydanie Systému riadenia, verzia 10 a aktualizovaných metodických pokynov CKO.