60. Výzva zameraná na podporu zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 18.12.2019 výzvu zameranú na podporu zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60.

Výzva umožní podporiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysokoúčinnou kombinovanou výrobou na báze fosílnych palív s výnimkou uhlia, ktoré dodávajú teplo do systémov centralizovaného zásobovania teplom.

Úplné znenie Výzvy a prílohy sú dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať:
tel.: +421 2 58 248 451 , e-mail: opkzp@siea.gov.sk
v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od 9.00-12.00
utorok v čase od 9.00-12.00 a od 13.00 -15.00