57. výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 21.11.2019 výzvu zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-57.

Výzva bude otvorená, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 31. januára 2020. Následne budú projekty hodnotené v trojmesačných intervaloch. O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo rozvod tepla podľa zákona o tepelnej energetike. Miera podpory je  najviac 75 % z celkových oprávnených výdavkov. Podľa schémy de minimis je na jeden projekt a jeden podnik možné v rámci tejto výzvy získať príspevok maximálne 200 000 €.

Úplné znenie Výzvy a prílohy sú dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať:
tel.: +421 2 58 248 462, e-mail: esif@siea.gov.sk
v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od 9.00-12.00
utorok v čase od 9.00-12.00 a od 13.00 -15.00