41. výzva OP KŽP zameraná na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 31.05.2018 vyhlásila 41. výzvu zameranú na podporu zariadení na výrobu tepla, konkrétne tepelných čerpadiel, zariadení na využitie geotermálnej energie, tiež energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

 

Výzva s kódom OPKZP-PO4-SC411-2018-41 je vyhlásená v rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 19 156 500 EUR.

 

Podrobné informácie k výzve sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk