Závery zo seminára Aktuálne podmienky pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW nahrávajú malým elektrárňam na budovách

Malí výrobcovia elektriny z fotovoltických zariadení umiestnených na budovách by sa mohli v najbližších mesiacoch dočkať promptnejšieho vybavovania svojich žiadostí o pripojenie aj na západnom a strednom Slovensku. Navyše majú šancu získavať aj priestor na pripojenie, ktorý sa uvoľňuje, pretože sa nerealizujú viaceré z väčších projektov.

Vyplynulo to z vyjadrení zástupcov jednotlivých regionálnych distribučných sústav na seminári Aktuálne podmienky pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW, ktorý 8. októbra 2010, v posledný deň veľtrhu ELO SYS v Trenčíne, pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Pozvanie zúčastniť sa panelovej diskusie na tému fotovoltika prijali predstavitelia všetkých troch regionálnych distribučných sústav už po druhýraz. Podobne ako vlani aj tento rok bol o informácie priamo od najzainteresovanejších veľký záujem. Možnosť zúčastniť sa seminára organizovaného v rámci projektu bezplatného odborného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU spolufinancovaného z fondov Európskej Únie využilo vyše 120 záujemcov.

 

 materials-files-poradenstvo-aktuality-seminar_fotovoltika_elosys_2010-seminar_elosys_2010_2.jpgmaterials-files-poradenstvo-aktuality-seminar_fotovoltika_elosys_2010-seminar_elosys_2010_3.jpgmaterials-files-poradenstvo-aktuality-seminar_fotovoltika_elosys_2010-seminar_elosys_2010_4.jpgmaterials-files-poradenstvo-aktuality-seminar_fotovoltika_elosys_2010-seminar_elosys_2010_1.jpgmaterials-files-poradenstvo-aktuality-seminar_fotovoltika_elosys_2010-seminar_elosys_2010_5-1.jpgmaterials-files-poradenstvo-aktuality-seminar_fotovoltika_elosys_2010-seminar_elosys_2010_6-1.jpgmaterials-files-poradenstvo-aktuality-seminar_fotovoltika_elosys_2010-seminar_elosys_2010_8.jpgmaterials-files-poradenstvo-aktuality-seminar_fotovoltika_elosys_2010-seminar_elosys_2010_9.jpg

 

Koľko sústava unesie

Samotná téma seminára Aktuálne podmienky pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW vyplynula z neistoty mnohých záujemcov o výrobu elektriny zo slnečnej energie, ktorí aj niekoľko mesiacov čakajú na vyjadrenia distribučných spoločností k žiadostiam o pripojenie. Od zámeru vyrábať elektrinu prostredníctvom fotovoltických zariadení na strechách budov ich neodradil ani májový výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým boli znížené výkupné ceny elektriny vyrobenej zo slnečnej energie pre rok 2011.

Dlhé čakacie lehoty najmä na západnom a strednom Slovensku predstavitelia regionálnych distribučných spoločností na seminári zdôvodňovali fotovoltickým boomom z konca roka 2009. Dlho očakávané určenie cenových podmienok a zaujímavá výkupná cena stanovená pre elektrinu vyrobenú z fotovoltiky vtedy spôsobili obrovský záujem o rezervovanie výkonu, na ktorý neboli distribučné spoločnosti pripravené administratívne, ani technicky. O možnostiach, aké výkyvy produkcie slnečnej elektriny unesie distribučná sústava a aký by mohol byť zvládnuteľný maximálny rezervovaný výkon, sa vedú stále diskusie. „Ak by sa pripojilo avizovaných 1600 MW do sústavy, sústava skolabuje,“ uviedol Ladislav Gunčaga z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Optimistickejšia analýza SSE

Na enormný záujem o pripojenie zareagovala už v decembri 2009 Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s (SSE-D) prevádzkujúca distribučnú sústavu vyhlásením tzv. generálneho stop stavu pre malých i veľkých producentov. „Keď sme stop stav zaviedli, objem rezervovaného výkonu prekročil 1200 MW. Už pri prvých 600 MW sme si objednali vlastnú celoslovenskú štúdiu, ktorá mala zhodnotiť možnosti pripojenia zariadení produkujúcich elektrinu z OZE,“ opísal okolnosti zástupca SSE Ján Ostrovský. Ako dodal, zatiaľ čo obdobná štúdia, ktorú si dala vypracovať Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., hovorí o maximálnom možnom pripojení fotovoltických zariadení v podmienkach Slovenska s celkovým výkonom do 200 MW, analýza SSE zahŕňajúca možnosti pripojenia všetkých obnoviteľných zdrojov je o niečo optimistickejšia – pripúšťa pripojiteľný výkon v hodnote 500 až 600 MW.

Stop stav na strednom Slovensku čoskoro skončí

Stop stav podľa J. Ostrovského plánujú zrušiť v najbližších mesiacoch, o čom budú informovať záujemcov na svojej stránke. Všetci, ktorí si podali žiadosti po jeho zavedení, musia o pripojenie požiadať znova. Kvôli stop stavu, podľa Mariána Ondrejkoviča zo SSE-D, neprijali celkom 29 žiadostí s celkovým rezervovaným výkonom 195 kW a s jednotlivým výkonom od 1,2 až 19,2 kW. Viac šťastia majú tí, ktorí o pripojenie požiadali pred vyhlásením stop stavu. Celkom 16 z nich so sumárnym výkonom 188 kW už na strednom Slovensku pripojili alebo s pripojením finišujú. Rozpracovaných majú ďalších 11 žiadostí s celkovým výkonom 80 kW.

Západ rieši vyše tisíc žiadostí

Nepomerne viac žiadostí o pripojenie registrujú na západnom Slovensku, kde v máji 2010 taktiež zaviedli stop stav, ale len pre pozemné inštalácie zariadení s výkonmi väčšími ako 100 kW. ZSE Distribúcia, a.s eviduje podľa Miroslava Jaleca viac ako tisícku záujemcov o pripojenie fotovoltických zdrojov. Reagoval aj na otázku účastníkov seminára, prečo rozposielajú žiadateľom o pripojenie menších výkonov listy s prosbou, aby boli trpezliví, lebo ZSE nestíha. M. Jalec uviedol, že stovky žiadostí o pripojenie niekoľko stoviek MW inštalovaného výkonu treba dôkladne zvážiť, aby bola zabezpečená bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny. Za ústretový krok voči výrobcom žiadajúcim o pripojenie menších strešných inštalácií označil skutočnosť, že na ich žiadosti, na rozdiel od žiadostí potenciálnych producentov s vyššími výkonmi, sa nevzťahoval stop stav.

Promptnosť na východe dosiahli s lokálnymi technikmi

Na rozdiel od ostatných častí Slovenska, na východe vybavujú žiadosti o pripojenie priebežne bez dlhých čakacích lehôt. Tamojší záujemcovia o dodávanie elektriny z obnoviteľných zdrojov energie si počas seminára pochvaľovali, že Východoslovenská distribučná, a. s. do preverovania podmienok pripojenia zapojila aj svojich lokálnych technikov, ktorí poznajú konkrétne miesto pripojenia.

Menší skôr ako väčší

Na dvadsaťdňovú lehotu vybavovania žiadostí prejdú po zrušení stop stavu na strednom Slovensku. Väčšinu z nich plánujú vybaviť pozitívne. A ako uviedol J. Ostrovský, z malých inštalácií plánujú zamietnuť len tie, ktoré nebudú spĺňať stanovené technické podmienky alebo sa podobných projektov stretne v jednom mieste viac. Dovoliť si to budú môcť aj vďaka tomu, že pri väčších hráčoch sa veľmi líšia prvotné a už odsúhlasené požiadavky na pripojenie a výkon zariadení skutočne uvedených do prevádzky. „Z odsúhlasených 250 MW máme zatiaľ v prevádzke len 5 MW, a tak sa vytvára priestor, ktorý budeme uvoľňovať pre malé realizácie,“ uviedol na záver diskusie J. Ostrovský. Podobný zámer má podľa slov M. Jaleca aj ZSE.

Ako merať spotrebu pri výrobe

Podľa vyjadrení zástupcov všetkých regionálnych distribučných spoločností, aj v prípade rodinných domov je možné dodávať celú vyprodukovanú elektrinu do siete alebo časť spotrebovávať na prevádzku domu a zostatok dodávať do siete. Podľa toho je potrebné riešiť spôsob merania, v prvom prípade stačí jeden elektromer a v druhom je potrebné merať produkciu na výstupe z meničov samostatným elektromerom a 4-kvadrantným obchodným elektromerom na vstupe do siete.

L. Gunčaga z ÚRSO zdôraznil, že meranie produkcie na svorkách generátora musí zabezpečiť prevádzkovateľ fotovoltického systému tak, aby spĺňalo metrologické podmienky a bolo prístupné pre prevádzkovateľa príslušnej regionálnej distribučnej sústavy. Ako zároveň uviedol, ÚRSO je pripravené reagovať, ak nastane potreba podrobnejšieho rozlíšenia pevných cien, či už podľa výšky inštalovaného výkonu alebo miesta inštalácie, prípadne podľa podielu spotreby elektriny priamo v mieste produkcie.

Seminár je súčasťou projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný  prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podrobnejšie informácie o projekte.