Z poukážok v hodnote 9 miliónov € je preplatených 230 tisíc €

 

Po takmer troch mesiacoch od spustenia národného projektu Zelená domácnostiam majú domácnosti k dispozícii 4 000 poukážok v celkovej hodnote takmer 9 miliónov €. Zrealizovaných inštalácií je zatiaľ málo. Zhotovitelia podali len niečo vyše 150 správnych a kompletných žiadostí o preplatenie poukážok.

 

O preplatenie je možné požiadať až po inštalovaní a uvedení zariadenia do prevádzky. Prostriedky vyčlenené na platné poukážky sú dovtedy rezervované. Slovenská inovačná a energetická agentúra doteraz preplatila 108 poukážok v hodnote približne 230 tisíc €. Najviac z nich sa týkalo slnečných kolektorov, takmer tretina je viazaná k tepelným čerpadlám a zvyšok k fotovoltickým panelom a kotlom na biomasu. Doručených je aj ďalších 54 žiadostí v hodnote 100-tisíc €. K dnešnému dňu je už 50 z nich skontrolovaných. Žiadosti sú posudzované priebežne. Platby zhotoviteľom odchádzajú, keď sa zhromaždí dostatočný počet správnych a kompletných žiadostí.

 

„Aj v našom záujme je, aby boli poukážky preplácané čím skôr. Zhotovitelia tak budú mať zdroje na ďalšie inštalácie a zároveň sa uvoľnia prostriedky pre ďalšie kolá. Aj preto by sme určite uvítali, ak by sa zariadenia začali inštalovať intenzívnejšie,“ vysvetlila generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

V rámci pilotného národného projektu je možné do konca roku 2018 využiť 45 miliónov €. Projekt je dlhodobý. Prostriedky sa čerpajú priebežne v jednotlivých kolách. Vďaka tomu je možné sledovať plnenie stanovených cieľov projektu Zelená domácnostiam a Operačného programu Kvalita životného prostredia, prostredníctvo ktorého je projekt financovaný. Výška alokácií v jednotlivých kolách závisí aj od disponibilných zdrojov, ktoré SIEA získa zúčtovávaním tzv. zálohových platieb po preplatení poukážok. Termín na posúdenie žiadostí o preplatenie poukážok je 30 dní. Ďalších 30 dní je na preplatenie poukážky, pokiaľ zhotoviteľ dodá riadne všetky požadované podklady.

 

Platnosť všetkých doteraz vydaných poukážok, ktoré boli odovzdané zhotoviteľom a tí ich zarezervovali v informačnom systéme, skončí začiatkom júna. Dovtedy je potrebné požiadať o preplatenie poukážky. Až potom bude zrejmé, koľko poukážok domácnosti reálne využili. Pri vydanom počte poukážok by sa malo v nasledujúcich troch mesiacoch denne nainštalovať už takmer 40 zariadení. Domácnosti by preto určite nemali odkladať inštalácie na poslednú chvíľu, keď budú zhotovitelia vyťažení. Za posledné dva týždne pribudlo v zozname ďalších 50 oprávnených zhotoviteľov. Aktuálne ich je registrovaných viac ako 630.

 

V zozname oprávnených zariadení je zapísaných 2129 zariadení. Keďže sa množia otázky súvisiace s nedostupnosťou niektorých zariadení uvádzaných v zozname, SIEA upozorňuje, že zhotovitelia by mali ešte pred prijatím poukážky v každom prípade overiť, či sú schopní vybrané zariadenie dodať. Keďže sú poukážky viazané na konkrétne zariadenie s konkrétnym výkonom, zariadenie nie je možné dodatočne zmeniť. Poukážka tak v tomto prípade zostane nevyužitá. SIEA od začiatku projektu záujemcom o získanie poukážky odporúča, aby si overili dostupnosť zariadenia priamo u zhotoviteľa a predbežne sa dohodli aj na vhodnom termíne inštalácie, aby mali istotu, že poukážku budú vedieť využiť včas. Ak domácnosť nevie poukážku využiť, nemala by ju odovzdávať zhotoviteľovi, respektíve by mala zhotoviteľa požiadať o zrušenie jej rezervácie. O poukážku potom môže požiadať v ďalšom kole.

 

V zozname oprávnených zariadení sa nachádzajú všetky zaregistrované zariadenia bez ohľadu na ich reálnu dostupnosť. O registráciu zariadenia do zoznamu je možné požiadať prostredníctvom žiadosti, ktorej súčasťou musia byť všetky relevantné doklady potrebné pre preukázanie splnenia technických požiadaviek. SIEA nemá možnosť skúmať, či je zariadenie na trhu dostupné alebo nie. Vďaka zoznamu sa nemusia domácnosti jednotlivo zaoberať preukazovaním, že ich zariadenie technické podmienky spĺňa.