Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam II

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa  14.12.2018 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam II.

 

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

 

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

 

Kód vyzvania: OPKZP-PO4-SC411-2018-NP8

 

Dátum vyhlásenia: 14.12.2018

 

Podrobnejšie informácie o národnom projektu sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk