Výzva na podporu vykonania energetických auditov malých podnikov v Bratislavskom kraji

 

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov (ďalej aj „MSP”) so sídlom v Bratislavskom kraji.

Cieľom zverejnenej výzvy je zníženie energetickej náročnosti MSP prostredníctvom podpory vykonania energetických auditov odborne spôsobilými osobami, v rámci ktorých bude na základe reálne nameraných hodnôt spotreby energie navrhnutý súbor optimálnych opatrení s energetickým, ekonomickým a environmentálnym hodnotením.

 

Príjemcami pomoci sú subjekty zo súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji pričom spĺňajú definíciu MSP.

 

Maximálna intenzita pomoci je 85 % celkových oprávnených výdavkov, pričom najvyššia výška dotácie predstavuje 10 000 €, za dodržania podmienok stanovených v Schéme na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji (schéma pomoci de minimis). Žiadosti je možné podať na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru do 31. januára 2017. Projekt je možné realizovať do 30. júna 2017. V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 300 000 €.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. december 2016
Dátum uzavretia výzvy: 31. január 2017

Kompletné informácie k výzve spolu s prílohami sú k dispozícii na internetovej  stránke MH SR a na stránke SIEA.

 

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
www.mhsr.sk 

 

Vykonávateľ pomoci
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
www.siea.sk 

 

Kontakt pre podrobnejšie informácie:
Ing. Matej Kerestúr
Tel.: +421 917 742 689
e-mail: matej.kerestur@siea.gov.sk