SIEA sa podieľa na projekte Bioenergy4Business

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako člen konzorcia 13 európskych energetických agentúr získala grant z prostriedkov programu HORIZON 2020 v rámci výzvy „konkurencieschopné uhlíkové energie” zameraný na uvedenie trvalo udržateľných zdrojov energie z biomasy na trh.

Cieľom projektu Bioenergy-4-Business je zvýšenie využívania pevnej biomasy na výrobu tepla v komerčnom sektore namiesto uhlia, oleja a zemného plynu. Projekt stavia most medzi politikami a trhmi pre podporu vytvárania priaznivého prostredia pre využitie v obchodných modeloch a starostlivým posúdením a implementáciou v bioenergetických tepelných aplikáciách v priemysle, verejnom sektore, poľnohospodárstve a sektore služieb.

 

Projekt sa zameriava hlavne na bioenergiu z vedľajších produktov drevospracujúceho priemyslu, štiepky, slamy, peliet a pevného organického odpadu použiteľného vo väčších technologických riešeniach pre teplo v existujúcich i nových komerčných nízkoteplotných systémoch produkcie tepla, kotolniach a systémoch centrálneho zásobovania teplom. Očakáva sa predovšetkým prínos špecifického know-how z Dánska pri využívaní premeny bioenergie zo slamy.

 

Bioenergy-4-Business je pre SIEA už druhým projektom v oblasti bioenergií. Agentúra je spoluriešiteľom projektu Biomass Policies, ktorý je zameraný na mapovanie národných politík a tzv. „best practicies” pri využívaní biomasy na výrobu tepla a elektrickej energie.