SIEA na strojárensko-energetickom veľtrhu Power-Gen Europe


Na najväčšom európskom strojárensko-energetickom veľtrhu Power-Gen Europe and Renewable Energy World Europe 2014, ktorý sa konal od 3. do 5. júna 2014 v Kolíne nad Rýnom, sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).


Na podujatí, počas ktorého sa každoročne v inom európskom meste stretávajú tisícky odborníkov, mala SIEA v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Berlíne vlastnú expozíciu. Návštevníci sa zaujímali predovšetkým o nastavenie a aktuálnu výšku podpory pri využívaní jednotlivých druhov obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku. Mnohí sa pýtali aj na slovenské ciele vyplývajúce z Národného akčného plánu pre OZE do roku 2020, preferované spôsoby ich dosahovania a povinnosti vyplývajúce z existujúcej alebo pripravovanej národnej legislatívy.

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

 

Problematika udržateľného využívania OZE sa v posledných rokoch stala významnou súčasťou veľtrhu. Súvisí to najmä s cieľmi vyplývajúcimi zo Stratégie Európa 2020, rýchlymi zmenami energetické mixu v jednotlivých členských štátoch, ako aj s veľkými výzvami, či už ohľadom transparentného nastavenia podporných mechanizmov, stability prenosu a dodávky energie, alebo jej akumuláciou.

 

V rámci veľtrhu prebehlo niekoľko konferencií. Jednou z tém bola aj nevyhnutnosť dôkladného vyhodnotenia existujúcich cieľov a politík a z neho vyplývajúce transparentné nastavenie nových, týkajúcich sa využívania OZE po roku 2020. Ambiciózne ciele súvisiace so zvýšením podielu OZE na hrubej konečnej spotrebe energie z 20 % v roku 2020 na predpokladaný 27 a viac percentný podiel v neskoršom období, so sebou prináša výrazné zmeny a výzvy. Vplyv výkupných cien elektriny vyrobenej z OZE na energetický trh je podľa záverov panelových diskusií v jednotlivých členských krajinách výrazný, a preto je potrebné ich nastavenie postupne prehodnotiť a zabezpečiť výraznejšie priblíženie sa k trhu. Očakávaným výsledkom by malo byť postupné znižovanie nákladov na energiu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov. Dôležitou témou odborných diskusií bola aj potreba stabilného regulačného rámca. Časté zmeny legislatívy a politík môžu totiž zneisťovať potenciálnych investorov, ktorí potrebujú stabilné a predvídateľné prostredie.