Prezentácie z workshopu projektu ODYSSEE-MURE


Zvýšiť vzájomnú informovanosť jednotlivých štátnych inštitúcií a zástupcov odbornej verejnosti o zdrojoch štatistických údajov v oblasti energetiky bolo  cieľom pracovného workshopu, ktorý zorganizovala 14. mája 2015 SIEA v rámci projektu ODYSSEE-MURE.

 

Účastníci workshopu s názvom „Monitorovanie energetickej efektívnosti v Slovenskej republike“ sa zaoberali aj  environmentálnymi aspektami súvisiacimi s energetickou efektívnosťou, monitorovaním prínosov opatrení a finančných mechanizmov. Tieto údaje a indikátory sa používajú aj pri vyhodnocovaní vnútroštátnych politík a vykazovaní cieľov SR pre medzinárodné inštitúcie v oblasti energetiky a životného prostredia.

Projekt ODYSSEE-MURE sa zameriava na monitorovanie a vyhodnocovanie trendov a opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v Európe. Používa dve navzájom sa doplňujúce internetové databázy údajov. ODYSSEE – sleduje oblasť indikátorov energetickej efektívnosti a CO2, vrátane podrobných údajov o spotrebe energie, rôznych činnostiach a súvisiacich emisiách CO2. Databáza MURE sa zameriava na opatrenia politík energetickej efektívnosti vrátane ich vplyvov.

 

Prezentácie:

Projekt ODYSSEE-MURE 2012, indikátory energetickej efektívnosti a ich využitie
Ing. Ján Magyar, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Požiadavky na indikátory v oblasti energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva v projektoch podporovaných z EŠIF v období 2014 – 2020
Ing. Ivana Ďuricová, PhD., Ministerstvo životného prostredia SR

Energetická štatistika v SR a publikácie Štatistického úradu SR
Ing. Mária Lexová, Mgr. Petra Motúzová, Štatistický úrad SR

Monitorovací systém energetickej efektívnosti a informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona o energetickej efektívnosti
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vyhodnocovanie opatrení energetickej efektívnosti: skúsenosti z prípravy tretieho akčného plánu energetickej efektívnosti a ročnej správy za rok 2014
Ing. Katarína Korytárová, PhD., Ministerstvo hospodárstva SR

Environmentálne indikátory SAŽP – energetika a životné prostredie
Ing. Slávka Štroffeková, Slovenská agentúra životného prostredia