Posudzovanie udržateľnosti budov v podmienkach Slovenska

 

Výstavba a obnova budov na dlhodobo ekonomicky a environmentálne udržateľnú úroveň vyžaduje zmenu zaužívaných spôsobov navrhovania a výstavby. Jednoducho budovy spotrebúvajú viac energie, než si môžeme dovoliť. Ich kvalitatívne parametre vnútorného prostredia často nedosahujú požadovanú úroveň. Súčasná kvalita verejných budov výrazne zaostáva za štandardom budov realizovných v súkromnom sektore. 

 

Niekoľko odporúčaní a príkladov, ako postupovať pri výstavbe a obnove udržateľných budov, zhrnul vo svojej prednáške Posudzovanie udržateľnosti budov v podmienkach Slovenska prezentovanej na konferencii Verejné budovy pod lupou Lorant Krajcsovics z Inštitútu pre energeticky pasívne domy.

 

Tri kroky k úspešnej realizácii

1. Jasná predstava – vízia investora je nevyhnutným predpokladom pre návrh udržateľnej budovy. Nejedná sa len o definovanie prestojových a funkčných väzieb, ale požadovanú energetickú efektívnosť a kvalitatívne parametre vnútorného prostredia.

2. Výstavba udržateľných budov znamená zmenu zaužívaného spôsobu navrhovania. Skorá úzka spolupráca investor, architekt, projektant je kľúčová pre ekonomicky prijateľné riešenia. Prekážkou v jeho uplatnení je súčasné nastavenie verejných obstarávaní, ktoré požadujú ako hlavné kritérium najnižšiu cenu. Kvalitný projekt, do ktorého sú zainteresovaní viacerí odborníci a špecialisti, sa ale za najnižšiu cenu nedá urobiť. Cestou by mohlo byť kvalitatívne zadefinovanie parametrov medzi požiadavkami na verejné obstarávanie.

3. Ako pomôcku je možné použiť aj príručku CESBA (Common European Sustainable Building Assessment), ktorá vysvetľuje všetky dôležité parametre udržateľnej výstavby budov. Sprievodca navrhovaním udržateľných budov bol spracovaný v rámci projektu CEC5 pod vedením Trnavského samosprávneho kraja.
Podrobnejšie informácie k CESBA nájdete na stránke:
http://www.fa.stuba.sk/docs//ueea/up/CESBA-prirucka.pdf 

 

3 príklady z praxe

Pri novom investičnom zámere je dobré vybrať optimálny variant prostredníctvom architektonickej súťaže. Investor si môže vybrať návrh najviac spĺňajúci jeho predstavu. Dobrým príkladom je Architektonická súťaž na miestny úrad v Leopoldove, do ktorej sa prihlásilo až 50 tímov. Potenciál na spoluprácu ponúka aj Fakulta architektúry prostredníctvom ateliérových tvorieb.
www.fa.stuba.sk 

 

Energetická efektívnosť sa musí stať neodmysliteľnou súčasťou architektonického návrhu budovy bez rezignácie na estetické kritériá. Pozitívnym príkladom je návrh a výstavba ZUŠ v Holiciach v ČR. Pôvodný zámer v energetickej triede C bol pri rovnakom zastavanom objeme a zachovaní rozpočtovanej ceny 51 mil. ČKK nahradený návrhom v energeticky pasívnom štandarde (Energetická trieda A) pri menej ako polovičných prevádzkových nákladoch.
Súčasťou projektu bolo aj riešenie riadeného vetrania s rekuperáciou. Budova je v súčasnosti už v prevádzke.

 

Využitie obnoviteľných zdrojov je rozhodujúce pre dosiahnutie úrovne energetickej triedy A0 – budovy s takmer nulovou spotrebou energie. S ich inštaláciou treba uvažovať už pri architektonickom návrhu pre zakomponovanie do celkovej hmoty stavby.
Jedna z prvých lastovičiek takejto inštalácie na verejnej budove je demonštračná budova SOŠ v Senici, kde bola v rámci hore spomínaného projektu CEC5 realizovaná obnova kuchyne s jedálňou. Dôraz bol kladený hlavne na predstavenie a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie, estetika a tepelná ochrana budovy ostali v úzadí, čo sa negatívne odzrkadlilo aj na energetickom certifikáte. Budovu je možné navštíviť po dohode s vedením školy.

 

 

 

Konferencia Verejné budovy pod lupou sa konala rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.