BIOMASS POLICIES

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Inteligentná Energia – Európa (IEE). 

 

Začiatok projektu: 1. 4. 2013

Trvanie projektu: 36 mesiacov

Financovanie: Fondy EÚ 75 %, SIEA 25 %

Program: Intelligent Energy – Europe (IEE)

Partneri: energetické agentúry AT, BE, DE, EL, ES, HR, IE, NL, PL, SK, UK a kľúčové subjekty na trhu a z oblasti politiky.

Internetová stránka: www.biomasspolicies.eu 

 

Projekt BiomassPolicies vychádza z výsledkov a informácií dvoch nedávno realizovaných projektov „Biobench”, „Biomass Futures” a štúdie pre EEA. Jednou z úloh projektu je vybudovať znalostnú základňu, ktorá má slúžiť tak na mobilizáciu efektívneho využívania zdrojov (kritériá udržateľnosti, náklady, logistika, dostupnosť), ako aj na posúdenie hodnotových reťazcov efektívneho využívania zdrojov biomasy (so súborom jednotných technických indikátorov). Tieto informácie budú ďalej použité pre rozvoj “na mieru šitých” politických a podporných rámcov v EÚ 28 a na národnej úrovni v 11 členských štátoch.

 

Výsledkom projektu budú odpovede na nasledujúce politicky orientované otázky:

  • Ako podporiť mobilizáciu dôležitých domácich zdrojov biomasy, pre ktoré hodnotové reťazce a ako riešiť efektívne využívanie zdrojov v politike, prostredníctvom kogenerácie, kaskádového využívania biomasy, bio-rafinérskych postupov?
  • Ako optimalizovať rôzne národné pravidlá udržateľnosti?Ako riešiť rôzne miery využívania biomasy (v domácnostiach, priemysle, v kombinovanej výrobe elektriny a tepla, atď) v jednotlivých politikách?
  • Ako zapojiť mechanizmy spolupráce (najmä spoločné projekty) za účelom zmobilizovať relatívne lacné domáce zdroje biomasy a prispieť k dosiahnutiu cieľov pre OZE hospodárne?
  • Ako by mali vyzerať budúce podporné programy?

 

 

 

Výstupy projektu

Prezentácie z 1. slovenského seminára k projektu BiomassPolicies, jún 2014

 

Projekt BiomassPolicies (ciele, priority, výstupy)

Ing. Michal Németh, odbor medzinárodnej spolupráce a projektov, SIEA

Drevná biomasa – spracovanie, využitie, obnova

Ing. Milan Oravec CSc., Národné lesnícke centrum, Zvolen

Využitie biomasy v praxi: existujúce bariéry na trhu s ňou

Mgr. Ivan Ďuďák, Intech Slovakia, s.r.o.

 

Biomasa_November_2015.pptx

prezentacia_BiomassPolicies.ppt