Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu externých odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) hľadá odborných hodnotiteľov pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu v rámci Výzvy zameranej na dekarbonizáciu priemyslu. Termín predloženia žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov bol predĺžený do 30.06.2023.

Cieľom výzvy, ktorá bude otvorená do 30.06.2023, je podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov pre podniky zapojené do schémy ETS (Európsky systém obchodovania s emisiami skleníkových plynov) v odvetviach priemyselnej výroby podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev.2 (Sekcia C).

Úlohou odborných hodnotiteľov bude posudzovať okrem iného podmienky oprávnenosti projektov, oprávnenosti žiadateľa a oprávnenosti výdavkov, ďalej existenciu stimulačného účinku poskytovaných prostriedkov v zmysle schémy štátnej pomoci a dodržanie princípu „výrazne nenarušiť“.

Odborní hodnotitelia sa môžu uchádzať o možnosť posudzovať žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu zaslaním žiadosti a povinných príloh na adresu mofo@enviro.gov.sk.

Bližšie informácie o požiadavkách na odborných hodnotiteľov a o výzve nájdu záujemcovia priamo na webstránke MŽP SR: