Solárny systém v bytovom dome v Banskej Bystrici

Návratnosť investície:

s použitím štátnej dotácie 17 rokov a 9 mesiacov

bez štátnej dotácie 20 rokov a dva mesiace

Predpokladaná životnosť zariadenia: 30 rokov

banska_bystrica_01.jpg banska_bystrica_02.jpg banska_bystrica_03.jpg

V panelovom dome zo 70-tych rokov minulého storočia si majitelia 24 bytov nechali v októbri 2008 nainštalovať solárny systém na predohrev teplej vody v hodnote 15 521 €, na ktorý neskôr získali dotáciu zo štátneho Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach v sume 1800 €.

Investíciu spojili s rekonštrukciou kotolne, do ktorej umiestnili aj dva kondenzačné kotly na zemný plyn, každý s výkonom 70 kW. Na plochú strechu bytovky nainštalovali deväť plošných kolektorov s uhlom sklonu 45 stupňov tak, aby boli orientované na juh. Teplú vodu v bytovom dome pripravujú v dvoch 500-litrových zásobníkových ohrievačoch. Zásobník, ktorý je súčasťou solárneho systému, slúži na predohrev teplej vody. Keď teplota vody v tomto zásobníku dosiahne 45 stupňov Celzia, je dodávaná do druhého zásobníka, kde sa podľa potreby dohrieva prostredníctvom plynových kotlov na teplotu 50 stupňov Celzia. Množstvo tepla potrebné na ohrev teplej vody závisí od spotreby. Päťdesiat obyvateľov domu spotrebovalo za jednotlivé mesiace roku 2009 od 42 m3 do 65 m3 teplej vody.

Prevádzkou solárneho systému v kalendárnom roku 2009 sa získalo 13 700 kWh tepla na prípravu teplej vody, čo je približne 25 percent z celkového tepla na prípravu teplej vody. Pri výpočte jednoduchej návratnosti boli použité úspory nákladov na zemný plyn v cenách roku 2009 v tarife M4.

Energetické vyhodnotenie

Ročný energetický zisk 13 700 kWh/rok
Ročný energetický zisk vztiahnutý na m2 plochy kolektora* 662 kWh/m2.rok
Úspora zemného plynu 1 535 m3
Úspora energie v palive 15 833 kWh

* Celková plocha 9 x 2,30 m2, apertúrna plocha kolektorov 9 x 2,12 m2.

Ekonomické hodnotenie

Výška investície vrátane montáže 15 524 €
Dotácia na solárne kolektory -1 800 €
Úspora nákladov na palivo v roku 2009 770 €
Jednoduchá návratnosť s dotáciou 17 rokov a 9 mesiacov
Jednoduchá návratnosť bez dotácie 20 rokov a dva mesiace
Predpokladaná životnosť zariadenia 30 rokov

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, september 2010. Aktualizované v januári 2013.

Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Publikovať časti textu alebo fotografie možno iba s uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/ERDF. Podmienky používania.


Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU . Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.