Sústavy centrálneho zásobovania teplom – prehľad súčasného stavu

Vykonávanie opatrení v oblasti energetickej efektívnosti realizovaných na vykurovacích sústavách v posledných rokoch a postupné zatepľovanie budov vedie k znižovaniu spotreby tepla objektov napojených na centrálne zásobovanie teplom. Rozhodujúcu úlohu pri stabilizácii trhu s teplom by mali zohrať obce zabezpečovaním ekonomicky prijateľného a environmentálne akceptovateľného spôsobu dodávky tepla na základe kvalitne spracovaných koncepcií rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.

V rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU pripravila SIEA  prehľad sústav centrálneho zásobovania teplom na Slovensku a zmapovala oblasti, kde sa CZT využíva.

Prehľad vychádza z informácií zverejnených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví ku koncu roka 2014.

Prezentácia Sústavy centrálneho zásobovania teplom – prehľad súčasného stavu .pdf

 

SIEA_CZT_mapa1.jpgSIEA_CZT_mapa2.jpgSIEA_CZT_mapa3.jpgSIEA_CZT_mapa4.jpg

 

Prehľad Sústav centrálneho zásobovania telom bol vytvorený v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.