ENVIROMENTÁLNY FOND

Zelená investičná schéma je podporný mechanizmus krajín vytvorený na financovanie domácich projektov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov zdrojmi z výnosov z predaja nevyužitých priznaných jednotiek Kjótskeho protokolu (AAUs).

JEDNOTLIVÉ PROJEKTY  – podpora formou dotácie

JEDNOTLIVÉ PROJEKTY – podpora formou úveru

PROGRAMY – podpora formou dotácie

PROGRAMY – podpora formou úveru

JEDNOTLIVÉ PROJEKTY  – podpora formou dotácie

– žiadateľ o podporu realizuje jednu z podporovaných aktivít na presne určenom mieste

Navrhované oblasti podpory projektov znižujúcich emisie skleníkových plynov:

 • výmena zariadení na prípravu tepla a teplej úžitkovej vody využívajúcich fosílne palivá za zariadenia využívajúce biomasu, za tepelné čerpadlá alebo solárne kolektory vrátane výmeny celej sústavy
 • inštalácia nových zariadení na prípravu tepla a teplej úžitkovej vody využívajúce biomasu, inštalácia tepelných čerpadiel alebo solárnych kolektorov vrátane inštalácie celej sústavy
 • inštalácia alebo modernizácia energiu šetriacich zariadení

Kedy a kto môže požiadať o príspevok?

Žiadosť predkladá žiadateľ Environmentálnemu fondu k 31.10.2010 (žiadosť musí byť k 31.10.2010 už doručená na Environmentálnom fonde).

 • fyzická osoba, ktorá nepodniká (občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a s vlastným pravidelným príjmom
 • právnická osoba, ktorá nepodniká, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo cirkev a náboženská spoločnosť

Podmienky podpory:

 • podporu nemôžu žiadať subjekty zaradené do schémy obchodovania s emisnými kvótami podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • podpora sa poskytuje s podmienkou 5% spoluúčasti
 • podpora z Environmentálneho fondu bude poskytnutá len v tom prípade, ak budú v roku 2011 k dispozícii finančné zdroje získané z predaja priznaných jednotiek podľa § 9 ods. 10 zákona NR SR č. 572/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a maximálne do výšky týchto zdrojov

Kritéria na poskytnutie podpory:

 • projekt je realizovaný nad rámec platnej environmentálnej legislatívy (environmental additionality)   dokladovať to bude žiadateľ o podporu čestným vyhlásením
 • predpokladané zníženie emisií skleníkových plynov
 • predpokladané zníženie spotreby energetických nosičov (palivo, teplo, elektrická energia)
 • efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou v EUR/jednotku zníženia emisií skleníkových plynov – vypočítané z celkových nákladov na realizáciu opatrenia a celkového dosiahnutého zníženia
 • na realizáciu projektu neboli a nebudú použité finančné zdroje z iných podporných schém a programov – preukáže žiadateľ o podporu čestným vyhlásením
 • technológie a technické riešenia aplikované v projekte vyhovujú požiadavke najlepšie dostupnej technológii, ktorá neprekračuje nadmerné náklady
 • súčasťou žiadosti o podporu je monitorovací plán projektu, ktorým sa zabezpečí monitorovanie zníženia emisií skleníkových plynov do 5 rokov po realizácií projektu

JEDNOTLIVÉ PROJEKTY – podpora formou úveru

– žiadateľ o podporu realizuje jednu z podporovaných aktivít na presne určenom mieste

Navrhované oblasti podpory projektov znižujúcich emisie skleníkových plynov:

 • výmena zariadení na prípravu tepla a teplej úžitkovej vody využívajúcich fosílne palivá za zariadenia využívajúce biomasu, za tepelné čerpadlá alebo solárne kolektory vrátane výmeny celej sústavy
 • inštalácia nových zariadení na prípravu tepla a teplej úžitkovej vody využívajúce biomasu, inštalácia tepelných čerpadiel alebo solárnych kolektorov vrátane inštalácie celej sústavy
 • inštalácia alebo modernizácia energiu šetriacich zariadení
 • zníženie tepelných strát v rozvodoch tepelných médií v centrálnych rozvodoch tepla

Kedy a kto môže požiadať o príspevok?

Žiadosť predkladá žiadateľ Environmentálnemu fondu v priebehu roka 2011.

 • fyzická osoba, ktorá podniká
 • právnická osoba, ktorá podniká
 • právnická osoba, ktorá nepodniká, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo cirkev a náboženská spoločnosť

Podmienky podpory:

 • podporu nemôžu žiadať subjekty zaradené do schémy obchodovania s emisnými kvótami podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • podpora sa poskytuje s 1 % úrokovou sadzbou, dobou splácania 5 – 15 rokov;
 • na poskytnutie podpory sa vzťahuje zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci
 • podpora z Environmentálneho fondu bude poskytnutá len v tom prípade, ak budú v roku 2011 k dispozícii finančné zdroje získané z predaja priznaných jednotiek podľa § 9 ods. 10 zákona NR SR č. 572/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov  a maximálne do výšky týchto zdrojov

Kritéria na poskytnutie podpory:

 • projekt je realizovaný nad rámec platnej environmentálnej legislatívy (environmental additionality) dokladovať to bude žiadateľ o podporu čestným vyhlásením
 • predpokladané zníženie emisií skleníkových plynov
 • predpokladané zníženie spotreby energetických nosičov (palivo, teplo, elektrická energia)
 • efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou v EUR/jednotku zníženia emisií skleníkových plynov – vypočítané z celkových nákladov na realizáciu opatrenia a celkového dosiahnutého zníženia
 • na realizáciu projektu neboli a nebudú použité finančné zdroje z iných podporných schém a programov – preukáže žiadateľ o podporu čestným vyhlásením
 • technológie a technické riešenia aplikované v projekte vyhovujú požiadavke najlepšie dostupnej technológii, ktorá neprekračuje nadmerné náklady
 • súčasťou žiadosti o podporu je monitorovací plán projektu, ktorým sa zabezpečí monitorovanie zníženia emisií skleníkových plynov do 5 rokov po realizácií projektu

PROGRAMY – podpora formou dotácie

– žiadateľ o podporu realizuje rovnakú podporovanú aktivitu na viacerých miestach pre rôznych konečných prijímateľov

Navrhované oblasti podpory projektov znižujúcich emisie skleníkových plynov:

Programy na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom dosiahnuť zníženie spotreby tepla a zvýšenie technických a hygienických štandardov prostredníctvom realizácie nasledovných opatrení:

 • zateplenie obvodových stien
 • zateplenie strechy
 • zateplenie stropu najvyššieho podlažia
 • zateplenie stropu nevykurovanej pivnice, podlahy nad zeminou alebo nevykurovaným priestorom, stien medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom
 • výplň otvorov
 • systém vetrania s rekuperáciou odpadového tepla
 • kombinácia aktivít

Kedy a kto môže požiadať o príspevok?

Žiadosť predkladá žiadateľ Environmentálnemu fondu k 31.10.2010 (žiadosť musí byť k 31.10.2010 už doručená na Environmentálnom fonde)

 • právnická osoba, ktorá nepodniká, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo cirkev a náboženská spoločnosť

Podmienky podpory:

 • podpora z Environmentálneho fondu bude poskytnutá len v tom prípade, ak budú v roku 2011 k dispozícii finančné zdroje získané z predaja priznaných jednotiek podľa § 9 ods. 10 zákona NR SR č. 572/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov  a maximálne do výšky týchto zdrojov
 • podpora sa poskytuje s podmienkou 5% spoluúčasti
 • v prípade, ak je žiadateľom Štátny fond rozvoja bývania, sa pri poskytnutí podpory konečným užívateľom  uplatňujú jeho pravidlá

Kritéria na poskytnutie podpory:

 • projekt je realizovaný nad rámec platnej environmentálnej legislatívy (environmental additionality) dokladovať to bude žiadateľ o podporu čestným vyhlásením
 • predpokladané zníženie emisií skleníkových plynov
 • efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou v EUR/jednotku zníženia emisií skleníkových plynov – vypočítané z celkových nákladov na realizáciu opatrenia a celkového dosiahnutého zníženia
 • na realizáciu projektu neboli a nebudú použité finančné zdroje z iných podporných schém a programov – preukáže žiadateľ o podporu čestným vyhlásením
 • súčasťou žiadosti o podporu je monitorovací plán projektu, ktorým sa zabezpečí monitorovanie zníženia emisií skleníkových plynov do 5 rokov po realizácií projektu

 

PROGRAMY – podpora formou úveru

– žiadateľ o podporu realizuje rovnakú podporovanú aktivitu na viacerých miestach pre rôznych konečných prijímateľov

Navrhované oblasti podpory projektov znižujúcich emisie skleníkových plynov:

Programy na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom dosiahnuť zníženie spotreby tepla a zvýšenie technických a hygienických štandardov prostredníctvom realizácie nasledovných opatrení:

 • zateplenie obvodových stien
 • zateplenie strechy
 • zateplenie stropu najvyššieho podlažia
 • zateplenie stropu nevykurovanej pivnice, podlahy nad zeminou alebo nevykurovaným priestorom, stien medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom
 • výplň otvorov
 • systém vetrania s rekuperáciou odpadového tepla
 • kombinácia aktivít

Kedy a kto môže požiadať o príspevok?

Žiadosť predkladá žiadateľ Environmentálnemu fondu v priebehu roka 2011.

 • fyzická osoba, ktorá podniká
 • právnická osoba, ktorá nepodniká, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo cirkev a náboženská spoločnosť

Podmienky podpory:

 • podpora sa poskytuje s 0% úrokovou sadzbou, dobou splácania 10 – 15 rokov
 • podpora z Environmentálneho fondu bude poskytnutá len v tom prípade, ak budú v roku 2011 k dispozícii finančné zdroje získané z predaja priznaných jednotiek podľa § 9 ods. 10 zákona NR SR č. 572/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov  a maximálne do výšky týchto zdrojov

Kritéria na poskytnutie podpory:

 • projekt je realizovaný nad rámec platnej environmentálnej legislatívy (environmental additionality) dokladovať to bude žiadateľ o podporu čestným vyhlásením
 • predpokladané zníženie emisií skleníkových plynov
 • efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou v EUR/jednotku zníženia emisií skleníkových plynov – vypočítané z celkových nákladov na realizáciu opatrenia a celkového dosiahnutého zníženia
 • na realizáciu projektu neboli a nebudú použité finančné zdroje z iných podporných schém a programov – preukáže žiadateľ o podporu čestným vyhlásením
 • súčasťou žiadosti o podporu je monitorovací plán projektu, ktorým sa zabezpečí monitorovanie zníženia emisií skleníkových plynov do 5 rokov po realizácií projektu