Ako môžu poukážky využiť bytové domy v oblastiach, kde je vybudovaný systém centralizovaného zásobovania teplom

Bytové domy, ktoré chcú využiť poukážky z národného projektu Zelená domácnostiam II na solárne kolektory a kotly na biomasu, musia splniť viacero podmienok. S cieľom predchádzať inštaláciám, ktoré by nemohli byť  podporené, vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra s účinnosťou od 11. apríla 2019 aktualizáciu všeobecných podmienok podpory.

„Aktualizáciou všeobecných podmienok chceme predísť situáciám, keď si bytový dom pripraví projekt a až po získaní poukážky alebo počas realizácie zistí, že podmienky na využitie poukážky nespĺňa. V tejto súvislosti odporúčame všetkým zástupcom vlastníkov bytových domov, tiež správcom, ale aj prípadným zhotoviteľom inštalácií, aby si podmienky podpory vopred pozorne prečítali a v prípade akýchkoľvek nejasností konkrétne otázky riešili s pracovníkmi SIEA v konzultačných centrách,“ uviedol manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Kedy môžu bytové domy využiť poukážku

Od spustenia pilotného projektu Zelená domácnostiam nemôžu poukážky využiť bytové domy, ktoré by sa v dôsledku podporeného projektu odpojili od systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT), a ani tie, ktoré sú pripojené na účinné systémy CZT. Pre účinné systémy CZT je dôležitý pôvod tepla, ktoré musí v zmysle zákona o tepelnej energetike v stanovej miere pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie, priemyselných procesov alebo z kombinovanej výroby elektriny a tepla.

„Bytové domy napojené na systémy CZT by mali vopred rokovať s dodávateľom tepla a overiť si, či nie je systém účinný. Bytové domy napojené na systémy, ktoré nie sú účinné, môžu poukážky využiť, ak prevádzkovateľ CZT potvrdí, že inštaláciou nepríde k výraznému zhoršeniu parametrov CZT,“ zdôraznil S. Jurikovič.

Toto potvrdenie priamo od prevádzkovateľa CZT má byť podľa aktualizovaných všeobecných podmienok projektu prílohou energetického auditu. Z doteraz platných podmienok vyplývalo, že k splneniu tejto podmienky sa mal vyjadriť energetický audítor v energetickom audite, ktorý je pre bytové domy povinnou prílohou k žiadosti o preplatenie poukážky.

„Prostriedky na inštaláciu lokálnych zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam II pochádzajú z európskych fondov, ktoré okrem iného podporujú aj prechod na účinné systémy CZT. Preto je veľký dôraz kladený na to, aby podporné opatrenia nešli proti sebe,“ vysvetlil S. Jurikovič.

Ako funguje uprednostnenie v prípade bytových domov?

V projekte Zelená domácnostiam II sa uprednostňuje vyššou sumou podpory. Poukážka môže pokryť maximálne 50 % z oprávnených nákladov na zariadenie vrátane inštalácie. Celkový podporený výkon zariadenia závisí od počtu bytov v bytovom dome, pri kolektoroch je to maximálne 1 kW na byt, pri kotloch na biomasu 7 kW na byt. Príspevok pre bytové domy môže byť vo výške 400 až 440 € na inštalovaný kW výkonu zariadenia v prípade slnečných kolektorov a 80 až 88 € na kW pri kotloch na biomasu. Nižšie z uvedených sadzieb sú základné, o 10 % vyššie sadzby sú určené pre bytové domy, ktoré splnia uprednostňujúcu podmienku, že v oblasti nie je vybudovaný systém centralizovaného zásobovania teplom.

Oblasťou, v ktorej je vybudovaný systém centralizovaného zásobovania teplom, sa rozumie vymedzené územie v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Znamená to, že bytové domy, ktoré sa nachádzajú na území, pre ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal povolenie na predmet podnikania „rozvod tepla“, nespĺňajú uprednostňujúcu podmienku na uplatnenie zvýšenia hodnoty poukážky o 10 %.

Ak je bytový dom umiestnený v oblasti, kde nie je systém CZT, podmienku pre uprednostnenie podľa článku E. bod 5 všeobecných podmienok spĺňa. Ak je v oblasti systém CZT vybudovaný, bytový dom uprednostňujúcu podmienku síce nespĺňa, ale o poukážku požiadať môže. V takom prípade môže získať iba základnú sadzbu podpory. „Keď sa potvrdí, že si v žiadosti o poukážku uplatnil uprednostnenie bytový dom nesprávne, SIEA výšku poukážky zníži a preplatí len základnú sumu poukážky, t. j. bez navýšenia o 10 %,“ zdôraznil S. Jurikovič.

Kedy môže a kedy nemôže byť poukážka pre bytové domy preplatená
  • Bytové domy s vlastnou kotolňu, ktoré sa nenachádzajú v oblasti, kde je systém CZT, môžu žiadať o poukážku s uplatnením uprednostňujúcej podmienky.
  • Bytové domy s vlastnou kotolňou, ktoré sa nachádzajú v oblasti, kde je systém CZT, môžu žiadať o poukážku iba bez uplatnenia uprednostňujúcej podmienky.
  • Bytové domy, ktoré sú teplom zásobované zo systému CZT, ktorý nie je účinným systémom CZT, musia ako všetky bytové domy doložiť k žiadosti o preplatenie energetický audit. Naviac musí energetický audit obsahovať potvrdenie dodávateľa tepla zo systému CZT, že inštaláciou zariadenia nedôjde k výraznému zhoršeniu parametrov CZT.
  • Bytové domy, ktoré sú teplom zásobované zo systému CZT, ktorý je účinným systémom CZT, nemajú možnosť využiť podporu z národného projektu Zelená domácnostiam II.
Čo si treba overiť pred podaním žiadosti o poukážku
  • či bytový dom odoberá teplo z účinného systému CZT
  • či po inštalácii nedôjde k výraznému zhoršeniu parametrov CZT
  • či je bytový dom na území, pre ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal platné povolenie na predmet podnikania „rozvod tepla“