ODYSSEE-MURE 2018

Cieľom projektu ODYSSEE-MURE 2018 (Monitoring EU energy efficiency first principle and policy implementation) je monitorovanie stanovených cieľov v oblasti energetickej efektívnosti (EE) na európskej, ako aj národnej úrovni. Porovnáva krajiny z hľadiska ich energetickej náročnosti a hodnotí dopady národných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti a účinnosť smerníc EÚ.

Začiatok projektu: jún 2019
Dĺžka projektu: 30 mesiacov
Financovanie: Fondy EÚ 100 %
Program: Horizon 2020
Partnerské krajiny: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.
Internetová stránka: www.odyssee-indicators.org

Projekt pod vedením francúzskej energetickej agentúry ADEME sa opiera o komplexnú databázu energetickej konzultačnej agentúry Enerdata s názvom ODYSSEE aktualizovanú dvakrát ročne a databázu MURE, ktorá sa sústreďuje na zmeny v politických opatreniach. Je zameraný na monitorovanie indikátorov energetickej efektívnosti v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ), prostredníctvom ktorých pomáha vytvárať komplexný prehľad o politikách, aktualizuje databázy, pripravuje analytické a hodnotiace metodiky a analyzuje trendy v daných sektoroch hospodárstva. Jeho výsledky využíva pre svoje potreby napríklad Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre energetiku (DG ENER) či Medzinárodná energetická agentúra so sídlom v Paríži (IEA).

Kontakt:

Projektový manažér: Ing. Ján Magyar
E-mail: jan.magyar@siea.gov.sk