Žiadatelia o nenávratné príspevky z OP KaHR môžu využiť aj mikropôžičkový program


Ministerstvo hospodárstva SR a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania podpísali zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe pri využívaní mikropôžičkového programu záujemcami o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov prostredníctvom OP KaHR.

 

Mikropôžičky, ktoré spravuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, sú dostupnejšie ako bankové úvery. Mikropôžičkový program preto znamená rozšírenie možností spolufinancovania projektov, čo môže pozitívne vplývať na možnosť získania  nenávratných finančných príspevkov práve mikro a malými podnikateľmi.

 

Účelom podpory poskytovanej prostredníctvom Mikropôžičkového programu je

  • sprístupnenie finančných prostriedkov malým podnikateľom formou Úverov za zvýhodnených podmienok bez toho, aby dochádzalo k poskytovaniu štátnej pomoci v zmysle zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov;
  • umožnenie stabilizácie a rozvoja malých podnikov;
  • zvýšenie miery prežitia malých podnikov;vytváranie podmienok k udržaniu zamestnanosti a tvorbe nových pracovných miest v jednotlivých regiónoch Slovenska;
  • pomoc a podpora pri začatí a rozvíjaní podnikania;
  • prípadné zlepšenie prístupu k finančným prostriedkom pre konkrétne skupiny malých podnikateľov, ako napr. ženám – podnikateľkám, mladým ľuďom, podnikateľom s handicapom, migrantom a seniorom.

 

Predmetom Zmluvy o spolupráci je vymedzenie zásad spolupráce zmluvných strán pri realizácii projektov žiadateľov, určenie spoločného postupu zmluvných strán pri zriadení záložného práva k majetku prijímateľa za účelom zabezpečenia svojich pohľadávok, pri zrušení záložného práva, pri výkone záložného práva (najmä vo vzťahu k procesu výkonu záložného práva a rozdelenia výťažku z predaja zálohu), ako aj vymedzenie práv a povinností zmluvných strán. 

 

Znenie Zmluvy o spolupráci

Podrobnejšie informácie o Mikropôžičkovom programe